Distanční vzdělávání pro předškolní děti

Vážení rodiče,

toto sdělení se týká pouze zákonných zástupců, kteří mají dítě v posledním ročníku mateřské školy v režimu povinného předškolního vzdělávání.

Z důvodu zhoršující se situace s nákazou Covid připravujeme distanční výuku dětí, které jsou v režimu povinného předškolního vzdělávání (dále je PPV).

Mateřská škola je povinna poskytovat vzdělávání distančním způsobem pouze dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

K distanční výuce dojde v tom případě, když více jak 50 % dětí s PPV nebude navštěvovat MŠ.

Jsou dva moduly, jak můžeme společně nastavit a naplnit zákonem stanovenou povinnost vzdělávání dětí v mateřské škole v režimu PPV.

Žádáme Vás o zvážení vašich možností a výběr modulu A nebo modulu B a odeslání odpovědi do středy 21.10. na e-mail mateřské školy ms.lany@quick.cz,

tak abychom mohli připravit vše potřebné k distanční výuce PPV a sdělit Vám podrobné informace.

 

MODUL A:

PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ:

Výuka probíhá formou zasílání úkolů na váš email 1x týdně vždy v pondělí (celkem 5 úkolů).

ZPĚTNÁ VAZBA - HODNOCENÍ :

Pro zpětnou vazbu plnění úkolů děti PPV je potřeba splněné úkoly naskenovat či pořídit fotografii a poslat zpět na dohodnutý email každý pátek, nebo bude možné vrátit v listinné podobě do schránky mateřské školy a zároveň si vyzvednou úkoly a zadání na další týden. V případě, že nemáte možnost vytisknutí, budete mít připravené úkoly ve schránce MŠ se jménem. Vzájemná komunikace bude probíhat telefonicky či emailem.

 

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ PPV :

Zákonný zástupce v případě, že se dítě nemůže účastnit výuky v jednotlivých dnech či týdnech, má ze zákona povinnost dítě omlouvat. Omluva bude probíhat telefonicky jako doposud.

Zákonný zástupce bude svědomitě vyplňovat „Omluvný list“ v listinné podobě.

Tiskopis obdržíte s prvními úkoly. Omluvný list bude na období od …. do…. Po ukončení sledovaného období, zákonný zástupce omluvný list podepíše a předá třídní učitelce k archivaci.

Co potřebuje zákonný zástupce ke splnění distančního vzdělávání dětí PPV MODUL A: telefon s fotoaparátem nebo sken, email

 

MODUL B:

PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ:

Výuka a zadání úkolů bude probíhat na počítači v prostředí Microsoft Teams.

ZPĚTNÁ VAZBA HODNOCENÍ :

Pracovní listy obdržíte v listinné podobě, nebo budou zaslány emailem při zahájení distančního vzdělávání a dále dle domluvy a potřeby pro rozvoj individuálního přístupu k jednotlivému dítěte. Další bližší detaily k vyhodnocování úkolů nastavíme průběžně dle potřebnosti.

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ PPV :

Zákonný zástupce v případě, že se dítě nemůže účastnit výuky v jednotlivých dnech či týdnech má ze zákona povinnost dítě omlouvat. Omluva bude probíhat telefonicky jako doposud.

Zákonný zástupce bude svědomitě vyplňovat „Omluvný list“ v listinné podobě.

Tiskopis obdržíte s prvními úkoly. Omluvný list bude na období od …. do…. Po ukončení sledovaného období zákonný zástupce omluvný list podepíše a předá třídní učitelce k archivaci.

 

Co potřebuje zákonný zástupce ke splnění distančního vzdělávání dětí PPV MODUL B: kvalitní internetové připojení, webová kamera, mikrofon, email.

Připojení bude probíhat třikrát týdně půl hodiny v čase od 9.30 do 10.00 hodin.    

 

Výuka bude probíhat s motivací a hravou formou tak jako probíhá v mateřské škole. Učitelka vysvětlí a motivačně zaujme děti, rodič bude dohlížet na samostatné vypracování úkolu. Společně dítě, rodič a učitelka budou práci vyhodnocovat.

Každé dítě má na mateřské škole založeno od začátku docházky svoje PORTFOLIO, zde bude složka DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ od … do…. Splněné úkoly bude možné posoudit a konzultovat i telefonicky s rodiči, jejich naplňování a získávání kompetencí k vyvážené přípravě ve všech pěti oblastech předškolního vzdělávání. Společně tak posoudíme zvládnutí úkolů a individuálně nastavíme přípravu dalších navazujících úkolů, tak abychom společně dítě co nejlépe připravili na vstup do ZŠ.

V souladu s GDPR dodrží mateřská škola zásady pro práci s informacemi, které obsahují osobní údaje.

Děkujeme předem za spolupráci při vzdělávání Vašich dětí a jejich přípravu na ZŠ a předem děkujeme za zaslání výběru modul A nebo modul B na email: ms.lany@quick.cz do středy 21.10.

………………………….odeslat zpět mateřské škole ………………………..

 Potvrzuji distančního vzdělávání  MODUL ……………                    (doplnit A nebo B),

 Jméno dítěte ……………………………………………………………………

 Jméno příjmení

zákonného zástupce dítěte:………………..email: …………………………….

Zákonný zástupce zajistí potřebnou součinnost při naplňování zákonem stanovené povinnosti předškolního vzdělávání dětí v MŠ Lány.

 

 

 

 

 

 

Vyhledávání

Odkazy

Kontakty

Mateřská škola Lány
LÁNY, ulice Školní 373
270 61 Lány
okres Kladno
Tel. 313 502 031
Mobilní telefon: 736 754 949
e-mail:

datová schránka - manevz9

IČO : 71 00 20 22