Informace o průběhu zápisu

INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V LÁNECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

S ohledem na současnou situaci a opatření MŠMT je organizován zápis do mateřské školy bez osobní přítomnosti rodičů i dětí ve škole. Po předchozí domluvě na telefonu 602 210 410 je možnost domluvení termínu pro předání dokladů při dodržení nastavených opatření.

Rodiče mají možnost využít i předzápis, který je otevřen od 26.4 do 5.5.  Předzápis slouží k zaslání potřebných dokumentů mateřské škole a možnosti si vyplněné tiskopisy ihned vytisknout.

Zde vkládáme  odkaz https://ms.lany.cz/cz/zapis-do-ms, kde na stránkách MŠ naleznete tiskopisy k zápisu.

Vyplněné a podepsané tiskopisy odevzdejte v termínu řádného zápisu
od 2.5. do 5.5. 2021 mateřské škole jedním z těchto způsobů:

  • do datové schránky školy - manevz9
  • zaslat poštou doporučeně na adresu Mateřská škola Lány, Školní 373, 270 61 Lány
  • osobně po předchozí telefonické domluvě (telefon 602 210 410)

K žádosti doložte:

evidenční list s potvrzením řádného očkování dítěte
kopii rodného listu dítěte

kopii občanského průkazu zákonného zástupce

čestné prohlášení (vyplňuje matka)

 

Po obdržení Vaší žádosti Vám odešleme e-mailem Vaše registrační číslo, pod kterým bude vedena žádost o přijetí do předškolního zařízení.
Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání budou zveřejněny na webových stránkách pod registračním číslem a též na vstupních dveřích školy dne 21.5.2021.

Kritéria přijímacího řízení najdete na webových stránkách

 https://ms.lany.cz/cz/zapis-do-ms

Upozorňujeme, že do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Výjimku tvoří pouze děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

 

V případě dotazů kontaktujte ředitelku MŠ na telefon 602 210 410.

 

Vyhledávání

Odkazy

Kontakty

Mateřská škola Lány
LÁNY, ulice Školní 373
270 61 Lány
okres Kladno
Tel. 313 502 031
Mobilní telefon: 736 754 949
e-mail:

datová schránka - manevz9

IČO : 71 00 20 22