Projekt MŠ Lány 63 je spolufinancován Evropskou unií

Název projektu dle MS2014+:   MŠ Lány 63

Zahájení realizace projektu: 01. 09. 2019

Ukončení realizace projektu: 31. 08. 2021

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 547 622,00 Kč

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 18_063/0015742-01

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Poskytovatel dotace“ nebo „MŠMT“), na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 26. 06. 2019 v rámci Výzvy Šablony II, v aktuálním znění (dále jen „Výzva“), podle § 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 547 622,00 Kč příjemci

Název: Mateřská škola Lány, okres Kladno

Sídlo: Školní 373, 270 61 Lány

IČO: 71002022

(dále jen „Příjemce“)

(dále jen „Příjemce“)

na realizaci výstupů a jednotek výstupů aktivit zjednodušeného projektu

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015742

 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu u MŠ je personální posílení našeho týmu o školního asistenta, DVPP zaměřené na čtenářskou a matematickou pregramotnost, inkluzi a polytechnické vzdělávání. Dále sdílení zkušeností pedagogů, aktivity rozvíjející ICT a spolupráce s rodiči dětí.

 plakát publicita projektu