Základní údaje

Logo

MATEŘSKÁ ŠKOLA

LÁNY, ulice Školní 373
270 61 Lány
okres Kladno

IČO : 71 00 20 22
Tel. 313 502 031, Mobilní telefon: 736 754 949,                               
e-mail:
číslo bankovního účtu: 215 949 395 / 0300

Odloučené pracoviště:

adresa Školní 376

Mobilní telefon Zajíčci: 604 924 972
e-mail: ms.lany@quick.cz
číslo bankovního účtu: 215 949 395 / 0300

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

e-mail: ms.lany@quick.cz
číslo bankovního účtu: 215 949 395 / 0300

Základní informace 2019/2020

Ředitelka MŠ:

Miluše Vaněčková

Pedagogové ve třídách:

Třída SLUNÍČKA

třídní učitelky: Jaroslava Titzová, Miluše Vaněčková, AP -  Iva Suchopárková


Třída KYTIČKY

třídní učitelky: Hana Řádová, Martina Blínová

Třída BERUŠKY

třídní učitelky: Barbora Rovná, Alena Hurdová


Třída SOVIČKY

třídní učitelka: Eva Jarošová

Třída ZAJÍČCI

třídní učitelka: Jana Slavíková

Pomocník pedagoga: Pavlína Kohlmanová

Asistent pedagoga: Iva Suchopárková

O čistotu a pořádek se stará: Anna Čechová, Šárka Kostková, Petra Lípová
Stravu zajišťuje:
Školní jídelna Základní školy v Lánech
Vedoucí školní jídelny:
Jiří Luska
Kuchařka na výdej  stravy:
Lenka Pavlíková

Počet tříd v mateřské škole: 5 - Sluníčka, Kytičky, Berušky, Sovičky, Zajíčci
Kapacita školy: 100 dětí

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY 6.30 - 17.00 hod

  • od 6:30 do 7:15 hodin se všechny děti scházejí v jedné třídě - Berušky
  • po obědě jsou děti ve čtyřech třídách (Sluníčka, Kytičky, Berušky, Zajíčci)
  • od 16:00 do 17:00 hodin se děti rozcházejí z jedné třídy - Berušky

PŘÍCHOD DĚTÍ

V zájmu dětí je nutný čas příchodu do třídy do 8.00 hodin!! Pozdější příchod narušuje připravený denní program. V mimořádném případě (návštěva lékaře apod.) se děti přijímají kdykoli během dne (po předchozí domluvě s učitelkami). Do 7:15 hodin se děti scházejí na třídě Berušky, poté na svých kmenových třídách. Děti ze třídy Zajíčci se scházejí na své třídě v odloučeném pracovišti na adresa Školní 376. Odloučené pracoviště zahajuje provoz v 7:00 hodin.

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ

Po obědě – školka se otevírá v 12:05. Děti ze třídy Zajíčci, Sovičky se rozcházejí ze třídy Soviček. Děti ze třídy Kytičky a Sluníčka si prosím vyzvedávejte přímo z jídelny.Děti ze třídy Berušek ze třídy Berušek.

Po odpolední svačince – od 15:00 si děti ze třídy Zajíčci vyzvedávejte ve třídě Kytiček, děti ze třídy Sovičky ve třídě Berušek, ostatní děti budou ve svých kmenových třídách. Případné změny budou vyvěšeny na vstupních dvěřích školy.

OD 16:00 do 17:00 jsou všechny děti spojené ve třídě Berušek.

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Pro letošní školní rok 2019/2020 byla stanovena částka 500 Kč na měsíc. Výše částky pro školní rok 2020/2021 bude aktuálně přepočítána a oznámena rodičům do 30.6.2020.

Pro účel platby za předškolní vzdělávání dostané v září každé dítě svůj variabilní symbol, pod kterým bude zasílána platba od zákonného zástupce.

Základní částku úplaty, její případné snížení či prominutí v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a nabytím účinnosti vyhlášky č. 43/2006, upravuje vnitřní pokyn mateřské školy 2006/ p -5 "Pokyn ředitelky mateřské školyk úplatě za předškolní vzdělávání" Osvobozen od úplaty může být zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příspěvek, nebo fyzická osoba , která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokazuje průběžně ředitelce školy.

Pokud dítě navštěvuje MŠ poslední rok před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky mají vzdělávání bezúplatné. Pokyn ředitelky 2006 p-2 se týká úplaty a provozu mateřské školy o prázdninách.

500,- Kč

celodenní docházka

250,- Kč

doplňková docházka

Školné se platí  měsíčně, vždy k 25. v měsíci vkladem na účet školy - č.ú. 215 949 395 / 0300

Celkem deset plateb za školní rok. Prázdninový provoz se řeší individuálně a hradí se hotově do pokladny školy.

UKONČENÍ A ÚPRAVA DOCHÁZKY DÍTĚTE DO MŠ

Ředitelka mateřské školy může po předchozím písemném upozornění adresovaném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení docházky dítěte do mateřské školy z těchto důvodů:

  • dítě bez omluvy zákonného zástupce do mateřské školy nedochází po dobu delší než dva týdny
  • zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy (např. porušování školního řádu, nedodržování provozní doby...)
  • ukončení docházky doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení
  • dítě není schopno se přizpůsobit podmínkám mateřské školy (ohrožení bezpečnosti a zdraví ostatních dětí)
  • zákonný zástupce dítěte neplatí opakovaně za vzdělání v mateřské škole nebo za úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne se na jiném termínu úhrady s vedením školy a školní jídelnou. Pokud si chcete mateřskou školu prohlédnout nebo máte zájem získat další informace týkající se chodu školy a péče o děti, doporučujeme si předem domluvit schůzku. Najdeme společně čas, kdy se Vám budeme moc plně věnovat. Děkujeme za pochopení.

 

Vyhledávání

Odkazy

Kontakty

Mateřská škola Lány
LÁNY, ulice Školní 373
270 61 Lány
okres Kladno
Tel. 313 502 031
Mobilní telefon: 736 754 949
e-mail:

IČO : 71 00 20 22