Spolupráce se zákonnými zástupci dítěte

  • Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dítěte s cílem prohloubení vzájemné komunikace, jejímž smyslem je co nejlepší prospívání a rozvoj svěřených dětí /viz ŠVP PV- spolupráce s rodiči/
  • Pro rodiče nabízíme různorodý poradenský servis podle potřeb a zájmů jejich dětí: například společné besedy, konzultace s odborníky (psycholog, logoped), zapůjčení odborné literatury a časopisů. Zákonní zástupci dítěte po předchozí domluvě mají právo vyžádat si individuální schůzku s učitelkou, ředitelkou či vedoucí školní jídelny.
  • Zákonní zástupci dítěte jsou povinni zajistit řádnou docházku do mateřské školy, dodržovat Školní řád Mateřské školy v Lánech 2005 ř-3, Provozní řád Mateřské školy v Lánech 2005 ř-4,

Předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti a plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.

  • Zákonní zástupci jsou povinni během docházky do mateřské školy neprodleně hlásit třídní učitelce všechny změny osobních údajů podle § 28 odst.2 školského zákona (místo trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností, telefonická spojení, údaje o zdravotní způsobilosti, zdravotním postižení či zdravotních obtížích dítěte), které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte. Při vedení dokumentace, školní matriky a při zpracování osobních údajů postupuje škola podle Zákona č.101 /2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákonní zástupci dítěte jsou povinni oznámit mateřské škole předem známou nepřítomnost dítěte ( stačí telefonicky). Pokud rodič oznámí nepřítomnost dítěte do 8 hodin ranní, nebude mu počítáno stravné.
  • Mateřská škola přijímá sponzorské dary ve formě finanční, materiální či profesní pomoci. Vítáme jakoukoli pomoc ze strany rodičů při vylepšování prostředí mateřské školy (oprav a šití oblečků, drobné truhlářské a jiné práce). Způsob předání sponzorského daru se dohodne mezi ředitelkou mateřské školy a dárcem.

darovací smlouva