Stravování

Školní jídelna - výdejna

Stravování je poskytováno v souladu se

Zákonem číslo 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání      ( školský zákon)

Zákonem číslo 258/ 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Zákonem číslo 250/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, vyhláškou č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky. Dále a vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na  Jídelníček je sestavován na základě výživových norem zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.

Vedoucí školní jídelny:

Pan Jiří Luska

Telefon:

Školní jídelna Základní školy v Lánech: 313 502 046
Mateřská škola Lány: 313 50 20 31
Mobilní telefon (Mateřská škola Lány): 736 754 949

Školní jídelna Základní školy v Lánech zajišťuje stravování dětí Mateřské školy v Lánech. Strava se dováží, mateřská škola má jako součást pouze jídelnu - výdejnu.

Kapacita jídelny - výdejny:

100 strávníků

Výdejní doba:

  přesnídávka oběd odpolední svačina
děti mateřské školy 08.30 - 09.15 11.30 - 12.15 14.30 - 15.00

Výše stravného je určena stravovnou podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. a v základních kategoriích činí:

  přesnídávka oběd odpolední svačina
MŠ 1. kategorie (3 - 6 let) 7,00 Kč 22,00 Kč 7,00 Kč
MŠ 2. kategorie (7 - 10 let) 8,00 Kč 24,00 Kč 8,00 Kč
zaměstnanci ZŠ, MŠ   22,00 Kč  

Placení stravného:

Strava se platí zálohově na další měsíc. V případě nezaplacení nebude strava poskytnuta.

Možnosti placení stravného jsou:

bezhotovostně inkasem z účtu strávníka

hotově v pokladních hodinách (od 6.00 do 11.30 a od 13.00 do 14.00 hodin ) nejpozději poslední pracovní den v předcházejícím měsíci

Přihlášky a trvalé odhlášky:

Osobně u vedoucí školní jídelny.

Odhlášky na přechodnou dobu:

Přihlášování a odhlašování dětí zajištuje vedoucí kuchařka MŠ, která hlasí ráno do osmé hodiny skutečný počet strávníků.

Rodiče nahlašují osobně  stravování dětí vedoucí kuchařce přímo v hale školy. Nebo je možnost domluvy telefonicky nejpozději ráno do 8.00 hodin na telefon 313 50 20 31, mobil 736 754 949.

Upozornění (vyhláška č. 107/2005 Sb. §4 odst.9):

První den neplánované nepřítomnosti strávníků ve škole (nemoc) je možnost odebrání oběda za finanční normativ. V další dny je možný jen odběr obědů za cenu zvýšenou o věcné a mzdové náklady, nebo odhlášení obědů.

Jídelníček:

Jídelníček k nahlédnutí na webových stránkách.Je též vyvěšený u vchodu do mateřské školy, u vchodu do školní kuchyně základní školy a ve školní jídelně. Otázky týkající se stravování projednává zákonný zástupce dítěte s vedoucím školní jídelny nebo ředitelkou školy.

Strava je pestrá, vyvážená a plnohodnotná, odpovídající biologickým potřebám dětí. Jídlo dětem pouze nabízíme, co děti snědí je na jejich volbě.

Pitný režim:

Pitný režim je plně zajištěn, dle potřeby si může dítě přinést svoji lahvičku s vlastním pitím. Důležité je lahvičky dětem označit svojí značkou (popř.jinak, aby si děti své pití poznaly).

Alergie dětí na jídlo je potřeba nahlásit.