Povinné předškolní vzdělávání

Předškolní děti i děti s odkladem školní docházky neplatí úplatu za předškolní vzdělávání.

Pro děti vznikla povinnost účastnit se vzdělávání v MŠ mezi 8:00 a 12:00 hodinou denně. Pokud dítě není přítomné v tuto dobu v MŠ je rodič povinen ho omluvit - možno telefonicky nebo osobně, poté je nutné zapsat "omluvenku" do sešitu v MŠ. 

Právní úprava povinného předškolního vzdělávání

Novelou školského zákona (č.561/2016Sb.) vydanou pod číslem 178/2016 Sb. se s účinností od 1. 1. 2017 zavádí povinné předškolní vzdělávání, do kterého děti nastoupí poprvé 1.9.2017.

Povinné předškolní vzdělávání (dále jen PPV) se vztahuje na:

  • státní občany České republiky, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,
  • občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů,
  • jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
  • účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany (viz. zákon č.325/1999 Sb.)

Novela školského zákona ukládá zákonným zástupcům dětí novou povinnost přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Podle § 34 odst. 1 školského zákona trvá povinné předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, není-li dále stanoveno jinak.

  • Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, viz organizace školního roku v základních a středních školách.

 

  • Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je

vzděláváno (§ 34a odst. 3).

 

Předškolní děti i děti s odkladem školní docházky neplatí úplatu za předškolní vzdělávání.

Povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Bezúplatnost není omezena měsíci či školními roky, takže i v případě odkladu plnění povinné školní docházky nebo v případě dodatečného odkladu, kdy se žák vrací do mateřské školy, bude předškolní vzdělávání bezúplatné.

omluvný list

úplata

Informace ze školního řádu pro rodiče dětí předškolního věku. 

  1. Povinnost předškolního vzdělávání

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku (§ 34 odst. 1).

Dle § 34 odst. 3 povinné předškolní vzdělávání má formu

pravidelné denní docházky v pracovních dnech od 8.00 do 12. 00 hodin.

(§ 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb.).

 

Uvolňování a omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání je povinen zákonný zástupce vždy omluvit

  1. a) telefonicky do kanceláře školy (ředitelka školy zapíše nepřítomného dítěte do docházkového sešitu),
  2. b) písemně třídnímu učiteli-

- vyplnění omluvného listu nepřítomnost delší než 10 dní

  1. c) osobně třídnímu učiteli, vždy zápis do docházkového sešitu

Třídní učitel eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje třídní učitel ředitele školy, který poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost a postupuje podle pokynů PPV.

 

Ředitelka mateřské školy je v závažných případech oprávněna požadovat doložení

důvodů nepřítomnosti dítěte nejpozději do tří dnů ode dne výzvy .

Pro evidenci neúčasti dětí na povinném předškolním vzdělávání (dále PPV) je

od 1. 9. 2017 zaveden docházkový sešit pro omlouvání dětí.

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní

vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní

vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle 182a školského zákona. (§ 182a zákona č.561/2004 Sb., školský zákon)

Povinnost předškolního vzdělávání není dána v době školních prázdnin, dítě ale může mateřskou školu navštěvovat i v těchto dnech. Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno (§ 34a odst. 3).