Školní vzdělávací program


Zaměření školy

Posláním naší mateřské školy je rozvíjet samostatně a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb.

V naší mateřské škole se snažíme respektovat kolečko potřeb pro každého jedince. Vnímat to, co komu vyhovuje, dělá dobře a co konkrétně potřebuje k naplnění pocitu pohody.

Motto: ŠKOLA PLNÁ POHODY – ŠKOLA HROU

  • LÁSKA někomu náležet
  • SVOBODA mít volbu
  • VÝZNAM být důležitý
  • ZÁBAVA prožívat radost

Školní vzdělávací program v Mateřské školy Lány - OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

Předškolní vzdělávání se uskutečňuje na škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. Ve školním vzdělávacím programu sjednocujeme pojetí a zaměření práce na celé škole, která je vedena ve společném duchu – podpoře zdraví dětí.

Sledujeme a naplňujeme cíle:

Rozvíjet a podporovat u dětí, touhu po učení a poznání.

Prohlubování ekologického cítění dětí, založeného na každodenním pozorování dějů v přírodě a života kolem nás.

Osvojování a upevňování morálních hodnot, vzájemné důvěra, tolerance, ohleduplnost.

Naučit děti postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chánícím zdraví. Respektování zdravého způsobu života.

Naším velkým přáním a snahou je, aby děti v naší mateřské škole cítily opravdu v pohodě. Naučily se vše potřebné k životu. Všechno co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole.(Robert Fulghum).Spokojeně prožily pohádkové dny dětství v kolektivu svých vrstevníhů a každý den přivítaly dětským úsměvem.

V jednotlivých třídách pracují učitelky podle individuálních potřeb dětí. Rozpracované tématické bloky - myšlenkové mapy jsou k nahlédnutí v šatnách jednotlivých tříd mateřské školy.

Plánujeme pro děti pestré činnosti obsahující prvky hry a tvořivosti.Třídní vzdělávací program v jednotlivých třídách je tak flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální potřeby dětí.

Školní vzdělávací program je k nahlédnutí ve vestibulu mateřské školy.


Třídní vzdělávací program Berušky

školní rok  2018/2019

TVP:  Rok s vodníčkem Toníčkem


Třídní vzdělávací program vychází ze Školního vzdělávacího programu Mateřské školy v Lánech – Objevujeme svět kolem nás.

  Třída Berušky je složena z nejmladších dětí, proto je třídní vzdělávací program zaměřen především  na adaptaci těchto dětí v prostředí mateřské školy. Děti bude tento rok ve třídě provázet vodník Toníček, který děti povede k úspěšnému zvládnutí všech  kompetencí  této věkové skupiny.

 V rámci lesních dnů, které probíhají ve všech ročních obdobích, budeme pozorovat s Toníkem jablůňku na naší školní zahradě.
Prioritou je vytvoření příjemné a klidné atmosféry, v níž si děti zvyknou na nové prostředí. 

Veškeré aktivity vycházejí z přirozené potřeby dětí – HRÁT SI!

 Podle našeho třídního vzdělávacího programu budeme během  roku putovat a objevovat svět s maskotem  vodníčka.

Budeme plnit úkoly,které budou schované u vodníčka Toníčka v jeho kouzelném hrnečku.

Hlavní cíle TVP:

-adaptace                                        
-sebeobsluha 
-pochopení denního režimu v MŠ 
-spolupráce 
-přijmout kolektiv, být do něho přijat 
-rozvoj všech smyslů 
-rozvoj hrubé i jemné motoriky 
-rozvoj schopnosti učení 

-osobní samostatnost, její projevy 
-pochopení základních  hodnot


Třídní vzdělávací program Kytičky

Školní rok 2018/2019

„Rok s krtkem“

V letošním školním roce budeme pokračovat v třídním vzdělávacím plánu , který nás provázel již loňský školní rok „ Rok s krtkem“. Krtek je pro děti známá a zajímavá pohádková postava. Bude nás tedy jako maskot a hrdina provázet po celý rok. Seznámíme se také s jeho kamarády. Myškou, zajícem, žabkou a ježkem. Budou nás provázet společně podzimem, zimou, jarem i létem. Přečteme si krtkovi příběhy, naučíme se představit, nasbíráme si plody podzimu, budeme si s nimi hrát, ale také z nich něco vytvoříme. Naučíme se poznávat druhy ovoce a zeleniny, květin, stromů a také zvířat. Nahlédneme do světa lidí, naučíme se poznávat naše tělo a jeho funkci. Připomeneme si také tradice, které nás každý rok provází. Budeme zkoušet poznávat číslice, tiskací písmena a také je napodobit. Nezapomeneme  na praktický život a proto se budeme snažit samostatně se obléknout, najíst a zvládnout osobní hygienu. Procvičíme zapínání knoflíků, zipů, zavazování tkaniček a další praktické věci.  Při tom nám budou pomáhat naše montessori pomůcky. Budeme si stále ještě lépe připravovat svačinku, mazat chléb, krájet jablko a zeleninu. Vyzkoušíme si jíst příborem. Nezapomeneme určitě na slušné chování, vzájemnou pomoc, příjemné a klidné soužití ve třídě soužití. Budeme se snažit dodržovat společně domluvená pravidla, zařadíme také chvilky ticha a chůzi po elipse. To vše proto, aby u nás ve třídě byla příjemná, klidná atmosféra a všichni se tu cítili spokojeně.


Třídní vzdělávací program Sovičky a Zajíčci

2018 - 19

          Třídní vzdělávací program vychází ze školního vzdělávacího programu Mateřské školy v Lánech -  „Objevujeme svět kolem nás “.

Hlavním cílem a záměrem třídního programu s názvem – „ Rok s krtkem a jeho kamarády“, je rozvoj osobnosti dítěte, podpora tělesného rozvoje a zdraví dětí, osobní spokojenosti a pohody. Výběrem vhodných činností a aktivit napomáháme k chápání okolního světa a motivujeme k dalšímu poznání a učení. Snažíme se o využití daných schopností u jednotlivých dětí k jejich celkovému rozvoji, a tím se přibližujeme k dosažení cílových kompetencí v jednotlivých oblastech výchovy.

Třídní vzdělávací program je zaměřen na rozvoj a potřeby dětí, poznávání a pochopení zákonitostí přírody a ekologie. V rámci vzdělávacího programu trávíme spoustu času v přírodě, kterou máme blízko školky. Učíme se chovat k našemu okolí šetrně a vedeme k ekologii a ochraně přírody i děti. Povedeme děti ke kamarádství v různé věkové skupině.

V průběhu celého roku u dětí postupně zdokonalíme sebeobsluhu při stolování, oblékání, úklid hraček a podobně. Vhodnými prostředky povedeme děti k vnímání jejich těla a osvojování si základních hygienických pravidel.

U nejstarších dětí se zaměříme na dobrou přípravu předškolních dětí před nástupem do povinné školní docházky (rozvoj čtenářské, před matematické a informační gramotnosti).

         V rámci „lesních dnů“ si najdeme v blízkém lese mraveniště, které budeme pozorovat v různou roční dobu. Navštívíme Naučné středisko ekologické výchovy ČABÁRNU a záchrannou stanici AVES.

         Zaměříme se také na význam chovu domácích a volně žijících zvířat.

(spolupráce s pí Norkovou – přímé zapojení dětí do činností, jízda na ponících, výpravy do lesa za divočákem Bertou, k rybníkům Pánovka a Křišťál, do zámeckého parku…). 


Třídní vzdělávací program Sluníčka

„Sedm klíčů k poznání“

2018/2019

Třídní vzdělávací program „Sedm klíčů k poznání“ vychází ze Školního vzdělávacího programu Mateřské školy v Lánech – „Objevujeme svět kolem nás“. TVP naplňuje cíle rámcového vzdělávacího programu a programu EVVO.

Při práci vycházíme z knihy „Dívej se, tvoř a povídej“. Hlavním mottem tohoto vzdělávacího programu je „Neotvírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít správný klíč, aby si je otevřely samy…“

Cílem je, aby se děti prostřednictvím hry naučily komunikovat a vyjadřovat svůj vlastní postoj a city a také rozvíjely toleranci a ochotu pomoci.

Využitím artefiletiky povedeme děti k získávání postojů na základě vlastního prožitku a podpoře ve zvídavosti a touze po poznání.

K dosažení plnění TVP využijeme formy prožitkového učení, denní pohybové hry, zdravotní cvičení, hudební výchovu, zpěv a instrumentální činnosti, kreslení, malování, modelování a další výtvarné a pracovní činnosti, četbu, vyprávění, dramatizaci, poslech, samostatný mluvní projev dětí, experimentování, strukturované úkoly. Budeme ve třídě vytvářet motivující prostředí pro všestranný rozvoj dětí a přípravu přípravu na úspěšný nástup do základní školy.

V rámci lesních dnů, které probíhají ve všech ročních obdobích, se vydáme pozorovat obecní rybník a život kolem něj.

Budeme se snažit o vytvoření důvěry nejen mezi dětmi, ale i s rodiči.

 


Všechno, co opravdu potřebuji znát, se učím v mateřské škole

PŘÁTELSTVÍ
Získávat přátele a udržovat si je vzájemnou důvěrou a péčí.
Naučit se dělit se.

ČESTNOST
Chovat se podle vědomí, co je správné a co je špatné.
Hrát fér. Když někomu ublížím, umět říci promiň.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Učit se hledat řešení každodenních problémů.
Nikomu neubližovat.

SPOLUPRÁCE
Dopracovat se společně ruku v ruce ke společnému cíli.

PRUŽNOST
Osvojit si schopnost změnit plán, pokud je to potřebné.

ZDRAVÝ ROZUM
Naučit se užívat dobrý úsudek.

SMYSL PRO HUMOR
Smát se, být hravý, aniž by se to dotklo někoho jiného.
Radovat se z maličkostí.

ODPOVĚDNOST
Být odpovědný za své činy.
Nebrat si nic, co mi nepatří.
Osvojit si hygienická pravidla pro ochranu nejen svého zdraví.

ORGANIZOVÁNÍ
Plánovat činnost i odpočinek.
Učit se odpočívat, odpoledne si zdřímnout.
Držet věci v pořádku připravené k užití.
Naučit se vracet věci tam, kde jsem je našel.

ZVÍDAVOST
Touha dozvídat se a vědět o světě kolem sebe.

TRPĚLIVOST
Čekat klidně na někoho či na něco.

ÚSILÍ
Snažit se jak to nejvíc jde.

VYTRVALOST
Pokračovat navzdory obtížím, nevzdávat se s prvním neúspěchem.

INICIATIVA
Učit se udělat něco, protože je to třeba udělat.

Žít vyrovnaně, učit se a přemýšlet, každý den trochu malovat a kreslit, zpívat, sportovat, a tím zahnat nudu.