Školní vzdělávací program, Třídní vzdělávací programy


Zaměření školy

Posláním naší mateřské školy je rozvíjet samostatně a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb.

V naší mateřské škole se snažíme respektovat kolečko potřeb pro každého jedince. Vnímat to, co komu vyhovuje, dělá dobře a co konkrétně potřebuje k naplnění pocitu pohody.

Motto: ŠKOLA PLNÁ POHODY – ŠKOLA HROU

  • LÁSKA někomu náležet
  • SVOBODA mít volbu
  • VÝZNAM být důležitý
  • ZÁBAVA prožívat radost

Školní vzdělávací program v Mateřské školy Lány 

SVĚT KOLEM NÁS

Předškolní vzdělávání se uskutečňuje na škole podle vlastního školního vzdělávacího programu, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu. Ve školním vzdělávacím programu sjednocujeme pojetí a zaměření práce na celé škole, která je vedena ve společném duchu – podpoře zdraví dětí.

Sledujeme a naplňujeme cíle:

Rozvíjet a podporovat u dětí, touhu po učení a poznání.

Prohlubování ekologického cítění dětí, založeného na každodenním pozorování dějů v přírodě a života kolem nás.

Osvojování a upevňování morálních hodnot, vzájemné důvěra, tolerance, ohleduplnost.

Naučit děti postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chánícím zdraví. Respektování zdravého způsobu života.

Naším velkým přáním a snahou je, aby děti v naší mateřské škole cítily opravdu v pohodě. Naučily se vše potřebné k životu. Všechno co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole.(Robert Fulghum).Spokojeně prožily pohádkové dny dětství v kolektivu svých vrstevníhů a každý den přivítaly dětským úsměvem.

V jednotlivých třídách pracují učitelky podle individuálních potřeb dětí. Rozpracované tématické bloky - myšlenkové mapy jsou k nahlédnutí v šatnách jednotlivých tříd mateřské školy.

Plánujeme pro děti pestré činnosti obsahující prvky hry a tvořivosti.Třídní vzdělávací program v jednotlivých třídách je tak flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální potřeby dětí.

Školní vzdělávací program je k nahlédnutí ve vestibulu mateřské školy.


Všechno, co opravdu potřebuji znát, se učím v mateřské škole

PŘÁTELSTVÍ
Získávat přátele a udržovat si je vzájemnou důvěrou a péčí.
Naučit se dělit se.

ČESTNOST
Chovat se podle vědomí, co je správné a co je špatné.
Hrát fér. Když někomu ublížím, umět říci promiň.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Učit se hledat řešení každodenních problémů.
Nikomu neubližovat.

SPOLUPRÁCE
Dopracovat se společně ruku v ruce ke společnému cíli.

PRUŽNOST
Osvojit si schopnost změnit plán, pokud je to potřebné.

ZDRAVÝ ROZUM
Naučit se užívat dobrý úsudek.

SMYSL PRO HUMOR
Smát se, být hravý, aniž by se to dotklo někoho jiného.
Radovat se z maličkostí.

ODPOVĚDNOST
Být odpovědný za své činy.
Nebrat si nic, co mi nepatří.
Osvojit si hygienická pravidla pro ochranu nejen svého zdraví.

ORGANIZOVÁNÍ
Plánovat činnost i odpočinek.
Učit se odpočívat, odpoledne si zdřímnout.
Držet věci v pořádku připravené k užití.
Naučit se vracet věci tam, kde jsem je našel.

ZVÍDAVOST
Touha dozvídat se a vědět o světě kolem sebe.

TRPĚLIVOST
Čekat klidně na někoho či na něco.

ÚSILÍ
Snažit se jak to nejvíc jde.

VYTRVALOST
Pokračovat navzdory obtížím, nevzdávat se s prvním neúspěchem.

INICIATIVA
Učit se udělat něco, protože je to třeba udělat.

Žít vyrovnaně, učit se a přemýšlet, každý den trochu malovat a kreslit, zpívat, sportovat, a tím zahnat nudu.

KAŽDÁ TŘÍDA MÁ SVŮJ tŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, KTERÝ VYCHÁZÍ ZE SPOLEČNÉHO ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Třídní vzdělávací program Berušky

TVP: Rok s krtkem

Třídní vzdělávací program vychází ze Školního vzdělávacího programu Mateřské školy v Lánech – Svět kolem nás, a je zaměřen na přirozené změny přírody během čtyř ročních období.

Třída Berušky je složena z nejmladších dětí, proto je třídní vzdělávací program zaměřen především na pozvolnou adaptaci dětí v prostředí mateřské školy.

Přátelská komunikace mezi dětmi, ale také s jejich rodiči je naší prioritou a budeme velmi rády, pokud se nám podaří získat si důvěru dětí i rodičů.

Děti bude tento rok ve třídě provázet krteček a jeho kamarádi. Krtek provází děti již několik generací a myslíme si, že bude provázet i v budoucnosti. Je to kamarád všech zvířátek a svým chováním má k dětem velmi blízko.

Příhody krtka budou děti seznamovat s přírodou a jejich zákonitostmi, s každoročně se opakujícími ději, s důležitostí vzájemné pomoci a s kamarádstvím. Příběhy jsou doplněny činnostmi, které se snaží rozvíjet duševní procesy dětí a formování jejich vlastností.  

Krtek se stejně jako děti začíná orientovat ve světě tím, že jej pozoruje, poznává a zkoumá.

Součástí TVP jsou i dlouhodobé projekty MŠ Lány. V rámci lesních dnů budeme pozorovat „kaštánku“ zámeckého parku v Lánech a svoje těla protáhneme se sokolíkem Pepíkem.

Hlavní cíle tohoto TVP jsou: adaptace, sebeobsluha, pochopení denního režimu v MŠ, spolupráce, rozvoj všech smyslů, rozvoj hrubé a jemné motoriky a především spokojenost Vašich dětí.

„Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím.“    (Konfucius)

Třídní vzdělávací program Kytičky

Objevujeme svět s Pentličkou

Třídní vzdělávací program ve třídě Kytičky je zaměřen především na postupné rozvíjení kompetencí prostřední věkové skupiny 4-5 let. Děti jsou již na režim docházky do MŠ a její prostředí adaptované. Budeme pokračovat v partnerské komunikaci s dětmi a rodiči a uděláme maximum pro ucelení nového kolektivu.

V poznávání a objevování světa nám bude nadále pomáhat publikace „Tradiční český rok“ s ilustracemi Josefa Lady, která nás seznamuje s ročním cyklem, charakteristickými znaky jednotlivých ročních období, ale i významnými událostmi celého roku. Propojíme tradiční náhled na svět s jeho aktuálním vývojem. Více se zaměříme na možná i zapomenuté české svátky a slavnosti.

V prvních měsících se zaměříme na osvěžení a zlepšování základů hygieny, sebeobsluhy a bezpečnosti v mateřské škole. Při stolování budeme vést děti k samostatnosti. V průběhu roku budeme využívat skupinovou i individuální práci, zapojíme práci s interaktivní tabulí, budeme postupně naplňovat kompetence dle RVP PV. V rámci pobytů venku budeme střídat cíle našich výprav, zahradu MŠ přenecháme menším dětem.

Součástí TVP jsou dlouhodobé projekty MŠ Lány, které vhodně a plynule propojíme s výše uvedeným. V rámci projektu Lesní dny budeme pozorovat ve všech čtyřech ročních obdobích Lánský potok, který vytéká ze zámeckého rybníku. Velkou výhodou bude stezka vybudovaná v jeho bezprostřední blízkosti. A vodník Pentlička to bude mít z rybníku v zámeckém parku za námi také blízko. Tělíčka protáhneme spolu s projektem Se Sokolem do života. K cvičení využijeme třídu, školní zahradu, hřiště za sokolovnou i samotnou sokolovnu. S dětmi zkusíme nacvičit sestavu na Všesokolský slet. Zapojíme se i do dalších akcí pořádaných nejen mateřskou školou. Nezapomeneme ani na preventivní program, v jehož rámci se budeme v první řadě snažit o bezpečný pohyb v silničním provozu, a program EVVO.

Celý TVP je sestaven v souladu s RVP PV i ŠVP MŠ Lány – Svět kolem nás.


Třídní vzdělávací program Sovičky a Zajíčci

Název: „ Poznáváme svět s Človíčkem“

                                              

             

           Třídní vzdělávací program vychází ze školního vzdělávacího programu Mateřské školy v Lánech -  „Svět kolem nás “.

          Hlavní postavou programu je malý Človíček, který se narodil a žije v lese a jeho maminka je planeta Země a tatínek Slunce.

          Človíček ví, že je součástí přírody. Žije v sepětí s ní a jejími cykly a cítí se v bezpečí a milovaný, protože všechno kolem něj je jeho maminka, která se o něj stará a dává mu vše, co potřebuje. Tatínek Slunce je také pořád s ním, chrání ho a vede na jeho cestě životem. Človíček žije v důvěře a lásce, váží si života ve všech jeho formách a s radostí poznává svět kolem sebe. Svoji maminku přírodu cítí a vnímá v každé květině, stromu i zvířeti, proto o ni přirozeně pečuje a žije v rovnováze a harmonii se svým okolím.

Človíček přichází za dětmi do školky a ožívá v jejich srdcích jako kamarád, který je provází po celý rok a učí je vztahu k sobě samým, k přírodě, ostatním lidem a celé planetě Zemi.  

  • Seznamuje děti se svou milovanou maminkou přírodou.
  • Učí je o přírodních zákonitostech, ukazuje jim, jak vše v přírodě funguje, poodkrývá jim tajemství světa rostlin, zvířat, vod a oceánů.
  • Ukazuje dětem, jak se cítí, jak vnímá, myslí a jedná z vědomí sounáležitosti se vším stvořeným a také z vědomí zodpovědnosti za to, jak prožívá sám sebe a jak utváří svůj život. 
  • Prožívá s nimi jejich každodenní dobrodružství. 
  • Je pro děti kamarádem, kterému důvěřují a sdílí s ním své zážitky i emoce, starají se o něj a vytváří si k němu láskyplné pouto. 
  • Učí je, že se můžeme cítit milovaní a v bezpečí a že můžeme vytvářet svět založený na lásce, úctě k životu a respektu ke všem živým bytostem, ve kterém mají hodnoty jako laskavost, soucit, přátelství, rodina, mír a vzájemné spolupráce.   

Program má podobu spirály, na které je umístěno 12 tematických kamínků.

V každém z nich děti objevují, prozkoumávají a prožívají vždy jedno konkrétní téma putování s Človíčkem.

V rámci „lesních dnů“ si najdeme v zámeckém parku strom, který budeme pozorovat v různou roční dobu.

         Zapojíme se do cvičení se Sokolem, tančení na Přástkách a Májích, do VV soutěží. Starší děti absolvují Metodu dobrého startu, mladší děti si procvičí logopedickou prevenci.


Třídní vzdělávací program Sluníčka

Beruška Maruška a její kamarádi

„Ferda mravenec – práce všeho druhu“

Třídní vzdělávací program u nejstarších dětí je zaměřen především na dovršení kompetencí dětí do základní školy.

Budeme se snažit výběrem a zařazováním vhodných aktivit o to, aby děti neměly problémy se zvládnutím přechodu do základní školy, popř. aby tyto problémy byly minimální.

Program se dotýká všech oblastí, rozvíjí děti po všech stránkách, podporuje jejich logické myšlení, rozvíjí řeč a samostatnost pohybu. Děti budou vedeny k naslouchání svých potřeb a potřeb kamarádů i ostatních lidí kolem sebe.

Hlavní vzdělávací cíl: učit děti vážit si lidské práce a jejích výsledků, mít povědomí o vlivu člověka na společenské i přírodní životní prostředí, seznamovat děti s různými profesemi v MŠ i mimo ni, vědět, na kterém pracovišti pracují rodiče, co je náplní jejich práce. Vést děti k povědomí o významných budovách v naší obci, o společenském dění v ní.

V tomto školním roce budeme pokračovat v návštěvách DPS a čeká nás větší spolupráce se ZŠ. Opět se zapojíme do projektu Se Sokolem do života. Pro Lesní dny jsme tentokrát zvolili Studánku Pod Starým Zámkem.