Školní vzdělávací program, Třídní vzdělávací programy


Zaměření školy

Posláním naší mateřské školy je rozvíjet samostatně a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb.

V naší mateřské škole se snažíme respektovat kolečko potřeb pro každého jedince. Vnímat to, co komu vyhovuje, dělá dobře a co konkrétně potřebuje k naplnění pocitu pohody.

Motto: ŠKOLA PLNÁ POHODY – ŠKOLA HROU

  • LÁSKA někomu náležet
  • SVOBODA mít volbu
  • VÝZNAM být důležitý
  • ZÁBAVA prožívat radost

Školní vzdělávací program v Mateřské školy Lány - OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

Předškolní vzdělávání se uskutečňuje na škole podle vlastního školního vzdělávacího programu, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu. Ve školním vzdělávacím programu sjednocujeme pojetí a zaměření práce na celé škole, která je vedena ve společném duchu – podpoře zdraví dětí.

Sledujeme a naplňujeme cíle:

Rozvíjet a podporovat u dětí, touhu po učení a poznání.

Prohlubování ekologického cítění dětí, založeného na každodenním pozorování dějů v přírodě a života kolem nás.

Osvojování a upevňování morálních hodnot, vzájemné důvěra, tolerance, ohleduplnost.

Naučit děti postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chánícím zdraví. Respektování zdravého způsobu života.

Naším velkým přáním a snahou je, aby děti v naší mateřské škole cítily opravdu v pohodě. Naučily se vše potřebné k životu. Všechno co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole.(Robert Fulghum).Spokojeně prožily pohádkové dny dětství v kolektivu svých vrstevníhů a každý den přivítaly dětským úsměvem.

V jednotlivých třídách pracují učitelky podle individuálních potřeb dětí. Rozpracované tématické bloky - myšlenkové mapy jsou k nahlédnutí v šatnách jednotlivých tříd mateřské školy.

Plánujeme pro děti pestré činnosti obsahující prvky hry a tvořivosti.Třídní vzdělávací program v jednotlivých třídách je tak flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální potřeby dětí.

Školní vzdělávací program je k nahlédnutí ve vestibulu mateřské školy.


Všechno, co opravdu potřebuji znát, se učím v mateřské škole

PŘÁTELSTVÍ
Získávat přátele a udržovat si je vzájemnou důvěrou a péčí.
Naučit se dělit se.

ČESTNOST
Chovat se podle vědomí, co je správné a co je špatné.
Hrát fér. Když někomu ublížím, umět říci promiň.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Učit se hledat řešení každodenních problémů.
Nikomu neubližovat.

SPOLUPRÁCE
Dopracovat se společně ruku v ruce ke společnému cíli.

PRUŽNOST
Osvojit si schopnost změnit plán, pokud je to potřebné.

ZDRAVÝ ROZUM
Naučit se užívat dobrý úsudek.

SMYSL PRO HUMOR
Smát se, být hravý, aniž by se to dotklo někoho jiného.
Radovat se z maličkostí.

ODPOVĚDNOST
Být odpovědný za své činy.
Nebrat si nic, co mi nepatří.
Osvojit si hygienická pravidla pro ochranu nejen svého zdraví.

ORGANIZOVÁNÍ
Plánovat činnost i odpočinek.
Učit se odpočívat, odpoledne si zdřímnout.
Držet věci v pořádku připravené k užití.
Naučit se vracet věci tam, kde jsem je našel.

ZVÍDAVOST
Touha dozvídat se a vědět o světě kolem sebe.

TRPĚLIVOST
Čekat klidně na někoho či na něco.

ÚSILÍ
Snažit se jak to nejvíc jde.

VYTRVALOST
Pokračovat navzdory obtížím, nevzdávat se s prvním neúspěchem.

INICIATIVA
Učit se udělat něco, protože je to třeba udělat.

Žít vyrovnaně, učit se a přemýšlet, každý den trochu malovat a kreslit, zpívat, sportovat, a tím zahnat nudu.

KAŽDÁ TŘÍDA MÁ SVŮJ tŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, KTERÝ VYCHÁZÍ ZE SPOLEČNÉHO ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Třídní vzdělávací program Berušky

Školní rok  2020/2021

TVP:  MÍČEK FLÍČEK JDE DO ŠKOLKY

Míček Flíček je hrdina z knížky dětem dost dobře známý předmět - míč, který má lidské vlastnosti a chová se v podstatě jako dítě. Žije u dědečka a babičky, kteří ho vychovávají a starají se o něj. Míček prožívá nejedno dobrodružství na svém putování světem a poznává spoustu zajímavostí, které jsou pro děti poučné a také výchovné. Stane se naším motivujícím kamarádem a pomocníkem při vzdělávací i výchovné práci s dětmi, bude s námi společně prožívat jednotlivé „časy“.

       V podzimní době se zaměříme na adaptaci v mateřské škole, na postupné odloučení od rodičů. Seznámíme děti se svými značkami, s prostředím mateřské školy. Začneme si společně zažívat řád mateřské školy, pravidla a rituály ve třídě. Při vycházkách si budeme všímat podzimních změn v přírodě, nasbíráme podzimní plody, které využijeme k dalším činnostem. Seznámíme se se sklizní podzimního ovoce, naučíme se ho poznávat podle vůně i chuti. Zažijeme také nadcházející dny dušiček, vyřezávání dýní a pouštění draků.

     V zimě prozkoumáme sníh a jeho vlastnosti, budeme stavět sněhuláky, bobovat. Užijeme si čas Vánoc, vyrobíme si dárečky a seznámíme se s vánočními zvyky. Nebude chybět ani pečení vánočního cukroví. Uskutečníme setkání s rodiči a prarodiči a ostatní rodinou. Pronikneme do tajů některých řemesel a profesí a pak už oslavíme masopust. Vyrobíme si společně masky a pustíme se do karnevalového reje.

      Na jaře se seznámíme s jarními svátky a jejich zvyky. Oslavíme Velikonoce, něco si vyrobíme a namalujeme kraslice. Seznámíme se s domácími zvířaty a jejich mláďaty. Zaměříme se také na rodinu a svátek Matek.

      V létě budou činnosti přenášeny ven na zahradu školy nebo do přírody. Stromy, zvířata a jejich mláďata, lesní plody budou předmětem pozorování nebo motivem pro činnosti z nich vyplývajících. Jedním z podtémat vzdělávací nabídky v předprázdninovém období bude také „já a moje tělo“, jak se chránit před úrazy.

Budeme se těšit na prázdniny a vyprávět si, kam pojedeme.

 


Třídní vzdělávací program Kytičky

Školní rok 2020/2021

TVP: VČELÍ MEDVÍDCI OD PODZIMU DO LÉTA

Třídní vzdělávací program vychází ze Školního vzdělávacího programu Mateřské školy v Lánech – Objevujeme svět kolem nás. Zohledňuje plán EVVO a preventivní program MŠ Lány.

Třída Kytičky je složena z dětí ve věku 4 – 5 let, třídní vzdělávací program je zaměřen na prohlubování znalostí, upevňování dovedností a celkové zlepšování všech schopností dětí.

Školním rokem děti provedou dva kamarádi – Čmelda a Brumda ze známých večerníčků o Včelích medvídcích, jejich příběhy a písničky. Pohádky a písničky jsou vhodně vybrány k daným ročním obdobím a aktuálním tématům, se kterými se děti setkávají.

Čmelda a Brumda jsou velcí mlsouni, proto jim budeme v průběhu roku připravovat různé druhy „medu“ z všelijakých bylin a plodů přírody (podzim – šípkový, bezinkový, zima – včelí med, jaro – pampeliškový, sedmikráskový, léto – meduňkový, lipový)

V rámci lesních dnů budeme pozorovat včelí úl v zámeckém parku a pohyb včel.


Třídní vzdělávací program Sovičky a Zajíčci

Školní rok 2020/2021

TVP: „ Co se skrývá za bludným kořenem, příběhy Marušky a Pepíka“

Třídní vzdělávací program vychází ze školního vzdělávacího programu Mateřské školy v Lánech -  „Objevujeme svět kolem nás“.

Hlavním cílem a záměrem třídního programu je rozvoj osobnosti dítěte, podpora tělesného rozvoje a zdraví dětí, osobní spokojenosti a pohody. Výběrem vhodných činností a aktivit napomáháme k chápání okolního světa a motivujeme k dalšímu poznání a učení. Snažíme se o využití daných schopností u jednotlivých dětí k jejich celkovému rozvoji, a tím se přibližujeme k dosažení cílových kompetencí v jednotlivých oblastech výchovy.

Krátké příběhy upozorní děti na to, že je kolem nás plno zajímavých lidí, zvířátek a rostlin.

Příběhy mají morální podtext, vybízejí k zamyšlení a posouzení chování, aby děti rozlišily, co je správné a co nikoliv. Prohlubují pozitivní náhled na přírodu a motivují k její ochraně, zaměřují se na rozvoj slovní zásoby, působí na jazykový cit dětí.

Povedeme děti ke kamarádství v různé věkové skupině.

V průběhu celého roku u dětí postupně zdokonalíme sebeobsluhu při stolování, oblékání, úklid hraček a podobně. Vhodnými prostředky povedeme děti k vnímání jejich těla a osvojování si základních hygienických pravidel.

U nejstarších dětí se zaměříme na dobrou přípravu před nástupem do povinné školní docházky (rozvoj čtenářské, předmatematické a informační gramotnosti).

         V rámci „lesních dnů“ se zaměříme na místní rybník, který budeme pozorovat v různou roční dobu. Navštívíme Naučné středisko ekologické výchovy ČABÁRNU a záchrannou stanici AVES. Zapojíme se do cvičení se Sokolem, tančením na Přástkách a Májích, do VV soutěže „Čtení pro celou rodinu“.

         Zaměříme se také na význam chovu domácích a volně žijících zvířat: spolupráce s paní Janou Norkovou – přímé zapojení dětí do činností, jízda na ponících; výpravy do lesa za divočáky Bertou a Borisem, k rybníkům Pánovka a Křišťál, do zámeckého parku…


Třídní vzdělávací program Sluníčka

Školní rok 2020/2021

TVP: Jaro, léto, podzim, zima, s Tondou je nám vždycky prima. 

-Program vychází z přirozených podmínek života v naší zemi-

Základním motivem a spojovacím prvkem celého programu je vodník Tonda, který nás bude provázet už třetím rokem.
 Třídní vzdělávací program vychází ze Školního vzdělávacího programu Mateřské školy Lány „Objevujeme svět kolem nás“, který se skládá ze čtyř cyklů. Cykly jsou rozděleny podle ročních období.
Hlavním cílem je především dovršení kompetencí dětí před nástupem do základní školy. Snažíme se výběrem a zařazováním vhodných aktivit o to, aby děti po příchodu do školy neměly problémy se zvládnutím učiva v základní škole.
Program se dotýká všech oblastí, rozvíjí děti po všech stránkách, podporuje jejich logické myšlení, rozvíjí řeč a samostatnost pohybu. Děti jsou vedeny k naslouchání svých potřeb a potřeb kamarádů i ostatních lidí kolem sebe.
Způsob výchovné a vzdělávací práce je plně v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Třídní program respektuje potřeby a zájmy dětí a přiměřeně podporuje jejich celkový rozvoj. Po celý rok se rovněž snažíme upevňovat mezi dětmi dobré kolektivní vztahy a udržovat celkovou pohodu tak, aby děti třídu s logem „Sluníčka“ navštěvovaly vždy s rozzářeným úsměvem na tváři.

Lesní dny budeme letos prožívat s naším maskotem u potoka pod Starým zámkem.

     Nadále budeme pokračovat ve spolupráci s obyvateli DPS Lány.