Školní vzdělávací program


Zaměření školy

Posláním naší mateřské školy je rozvíjet samostatně a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb.

V naší mateřské škole se snažíme respektovat kolečko potřeb pro každého jedince. Vnímat to, co komu vyhovuje, dělá dobře a co konkrétně potřebuje k naplnění pocitu pohody.

Motto: ŠKOLA PLNÁ POHODY – ŠKOLA HROU

  • LÁSKA někomu náležet
  • SVOBODA mít volbu
  • VÝZNAM být důležitý
  • ZÁBAVA prožívat radost

Školní vzdělávací program v Mateřské školy Lány - OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

Předškolní vzdělávání se uskutečňuje na škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. Ve školním vzdělávacím programu sjednocujeme pojetí a zaměření práce na celé škole, která je vedena ve společném duchu – podpoře zdraví dětí.

Sledujeme a naplňujeme cíle:

Rozvíjet a podporovat u dětí, touhu po učení a poznání.

Prohlubování ekologického cítění dětí, založeného na každodenním pozorování dějů v přírodě a života kolem nás.

Osvojování a upevňování morálních hodnot, vzájemné důvěra, tolerance, ohleduplnost.

Naučit děti postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chánícím zdraví. Respektování zdravého způsobu života.

Naším velkým přáním a snahou je, aby děti v naší mateřské škole cítily opravdu v pohodě. Naučily se vše potřebné k životu. Všechno co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole.(Robert Fulghum).Spokojeně prožily pohádkové dny dětství v kolektivu svých vrstevníhů a každý den přivítaly dětským úsměvem.

V jednotlivých třídách pracují učitelky podle individuálních potřeb dětí. Rozpracované tématické bloky - myšlenkové mapy jsou k nahlédnutí v šatnách jednotlivých tříd mateřské školy.

Plánujeme pro děti pestré činnosti obsahující prvky hry a tvořivosti.Třídní vzdělávací program v jednotlivých třídách je tak flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální potřeby dětí.

Školní vzdělávací program je k nahlédnutí ve vestibulu mateřské školy.


Třídní vzdělávací program Berušky

Krtek jde do školky.

Dívej se, tvoř a povídej.

Třídní vzdělávací program vychází ze Školního vzdělávacího programu Mateřské školy v Lánech. Je zaměřen na přirozené změny přírody během čtyř ročních období.

Třída Berušky je složena z nejmladších dětí, proto je třídní vzdělávací program zaměřen především na adaptaci dětí v prostředí mateřské školy. Děti bude tento rok ve třídě provázet Krteček a jeho kamarádi, kteří děti povedou k úspěšnému zvládnutí všech kompetencí. Prioritou je vytvoření příjemné, vstřícné a klidné atmosféry, v níž si děti zvyknou na nové prostředí. 

TVP vychází z knihy „Dívej se, tvoř a povídej.“ (Vladimíra Slavíková, Jan Slavík, Sylva Eliášová). Cílem plánu je seznámit děti se základy artefiletiky (tvořivé a zážitkové pojetí vzdělávání) a naučit je pracovat na těchto principech a rozvíjet je dále v dalších letech předškolního vzdělávání. Do vzdělávání se promítnou prvky Montessori pedagogiky.

V rámci lesních dnů, které probíhají ve všech ročních obdobích, budeme splňovat jednoduché úkoly k daným obdobím a zaznamenávat je na informační tabule, což nám bude dávat zpětnou vazbu. Podrobněji budeme pozorovat kaštanovou alej v zámeckém parku.

TVP je rozdělen na čtyři tematické bloky podle čtyř ročních období. Závěrem každého bloku bude setkání dětí s rodiči (prarodiči), kde děti ukážou, co se naučily a jak ve školce pracujeme. Tato setkání budou i tvořivými dílnami a nahradí klasické besídky.

Hlavní cíle TVP:

Adaptace  dětí, zvládnutí  sebeobsluhy a pochopení denního režimu a pravidel.

Děti budeme vést ke spolupráci a pochopení základních hodnot.

Při činnostech budeme u dětí rozvíjet hrubou a jemnou motoriku, naučíme je využívat všech pět smyslů.

Vynasnažíme se o rozvoj schopnosti učení.

Děti seznámíme s principy artefiletiky, což znamená  reflektivní, tvořivé a zážitkové pojetí vzdělávání a výchovy.


Třídní vzdělávací program Kytičky

Kluci, holky pojďte s námi do pohádky

Vzdělávací obsah v naší třídě je rozdělen do 10 tematických bloků (podle měsíců). Délku jednotlivých celků stanovujeme orientačně, abychom mohli pružně reagovat na zájem dětí. 
Výchovné bloky budou dostatečné na zafixování a zautomatizování získaných kompetencí.

Za pomoci pohádkových postav budeme zkoumat, prožívat a objevovat svět kolem nás.  
Ve třídě na děti čekají pohádkoví skřítci, kteří je provedou světem pohádky. Skřítkům děti určitě rády vymyslí jméno. Vybrali jsme klasické pohádky od Františka Hrubína z knihy Špalíček veršů a pohádek. Každý měsíc  proběhne dramatizace pohádky a poté se velmi rádi pochlubíme na besídce rodičům s hereckým uměním jejich dětí. Motivací pomocí lidových pohádek chceme znovu oživit a připomenout jejich krásu a ukázat dětem, že není jen svět plný "pokémonů" a "spidermanů".


TVP Kytiček je v tomto roce zaměřen na lidovou slovesnost. Povedeme děti prosociálním směrem tak, aby byly schopny se mezi sebou domluvit podle pravidel slušného chování a zároveň uměly odmítnout negativní komunikaci přiměřenou formou. Přirozené bude respektovat individualitu dítěte a podporovat respektování přirozené autority vychovatele dítětem.

Ve třídě vytvoříme motivující prostředí pro úspěšný rozvoj dětí. Do programů zařadíme denní pohybové hry, zdravotní cvičení, relaxační metody jógy, taneční průpravu.  Zařazením hudební výchovy, zpěvu a instrumentální činností, kreslením, malováním, modelováním a pracovními činnostmi budeme rozvíjet  kreativitu a fantazii. Dramatizací, poslechem, samostatným mluvním projevem podpoříme rozvoj předčtenářské gramotnosti. Při experimentování a pozorování využijeme prožitkové učení.

Cílem TVP  je rozvíjet děti ve všech oblastech vzdělávání tak, aby na konci tohoto roku byly spokojené, důvěřovaly nám a ve třídě byla nastavená vzájemná pohoda jak mezi dětmi, tak mezi učitelkami a rodiči.


Třídní vzdělávací program Sovičky a Zajíčci

      

          Toulky Soviček a Zajíčků za poznáním…

Třídní vzdělávací program vychází ze školního vzdělávacího programu Mateřské školy v Lánech -  „Objevujeme svět kolem nás “.

Hlavním cílem a záměrem třídního programu s názvem –

 Toulky Soviček a Zajíčků za poznáním… , je rozvoj osobnosti dítěte, podpora tělesného rozvoje a zdraví dětí, osobní spokojenosti a pohody. Výběrem vhodných činností a aktivit napomáháme k chápání okolního světa a motivujeme k dalšímu poznání a učení. Snažíme se o využití daných schopností u jednotlivých dětí, k jejich celkovému rozvoji, a tím se přibližujeme k dosažení cílových kompetencí v jednotlivých oblastech výchovy .

Třídní vzdělávací program je zaměřen na rozvoj a potřeby dětí, poznávání a pochopení zákonitostí přírody a ekologie. V rámci vzdělávacího programu trávíme spoustu času v přírodě, kterou máme blízko školky. Učíme se chovat k našemu okolí šetrně a vedeme k ekologii a ochraně přírody i děti. Povedeme děti ke kamarádství v různé věkové skupině.

V průběhu celého roku u dětí postupně zdokonalíme sebeobsluhu při stolování, oblékání, úklid hraček a podobně. Vhodnými prostředky povedeme děti k vnímání jejich těla a osvojování si základních hygienických pravidel.

         V rámci „lesních dnů“ si najdeme v blízkém lese strom, který budeme pozorovat v různou roční dobu. Navštívíme Naučné středisko ekologické výchovy ČABÁRNU, kde se dle vybraného tématu - Jak roste strom aneb život stromu“ podrobněji seznámíme se životem stromů.

         Zaměříme se také na význam chovu domácích a volně žijících zvířat.

(spolupráce s pí Norkovou – přímé zapojení dětí do činností, jízda na ponících, výpravy do lesa za divočákem Bertou, k rybníkům Pánovka a Křišťál, do zámeckého parku…). 

U nejstarších dětí se zaměříme na dobrou přípravu předškolních dětí před nástupem do povinné školní docházky (rozvoj čtenářsképředmatematické a informační gramotnosti.


Třídní vzdělávací program Sluníčka

Jaro, léto, podzim, zima, v naší třídě je nám prima.

Plán vychází z přirozených podmínek života v naší zemi

Třídní vzdělávací program u nejstarších dětí vychází z ŠVP MŠ Lány.  Hlavním cílem je především dovršení kompetencí dětí před nástupem do základní školy.

Snažíme se výběrem a zařazováním vhodných aktivit o to, aby děti po příchodu do školy neměly problémy se zvládnutím učiva v základní škole.

Program se dotýká všech oblastí, rozvíjí děti po všech stránkách, podporuje jejich logické myšlení, rozvíjí řeč a samostatnost pohybu. Děti jsou vedeny k naslouchání svých potřeb a potřeb kamarádů i ostatních lidí kolem sebe.

Způsob výchovné a vzdělávací práce je plně v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Třídní program respektuje potřeby a zájmy dětí a přiměřeně podporuje jejich celkový rozvoj. Po celý rok se rovněž snažíme upevňovat mezi dětmi dobré kolektivní vztahy a udržovat celkovou pohodu tak, aby děti třídu s logem „Sluníčka“ navštěvovaly vždy s rozzářeným úsměvem na tváři.


Všechno, co opravdu potřebuji znát, se učím v mateřské škole

PŘÁTELSTVÍ
Získávat přátele a udržovat si je vzájemnou důvěrou a péčí.
Naučit se dělit se.

ČESTNOST
Chovat se podle vědomí, co je správné a co je špatné.
Hrát fér. Když někomu ublížím, umět říci promiň.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Učit se hledat řešení každodenních problémů.
Nikomu neubližovat.

SPOLUPRÁCE
Dopracovat se společně ruku v ruce ke společnému cíli.

PRUŽNOST
Osvojit si schopnost změnit plán, pokud je to potřebné.

ZDRAVÝ ROZUM
Naučit se užívat dobrý úsudek.

SMYSL PRO HUMOR
Smát se, být hravý, aniž by se to dotklo někoho jiného.
Radovat se z maličkostí.

ODPOVĚDNOST
Být odpovědný za své činy.
Nebrat si nic, co mi nepatří.
Osvojit si hygienická pravidla pro ochranu nejen svého zdraví.

ORGANIZOVÁNÍ
Plánovat činnost i odpočinek.
Učit se odpočívat, odpoledne si zdřímnout.
Držet věci v pořádku připravené k užití.
Naučit se vracet věci tam, kde jsem je našel.

ZVÍDAVOST
Touha dozvídat se a vědět o světě kolem sebe.

TRPĚLIVOST
Čekat klidně na někoho či na něco.

ÚSILÍ
Snažit se jak to nejvíc jde.

VYTRVALOST
Pokračovat navzdory obtížím, nevzdávat se s prvním neúspěchem.

INICIATIVA
Učit se udělat něco, protože je to třeba udělat.

Žít vyrovnaně, učit se a přemýšlet, každý den trochu malovat a kreslit, zpívat, sportovat, a tím zahnat nudu.