Školní vzdělávací program, Třídní vzdělávací programy


Zaměření školy

Posláním naší mateřské školy je rozvíjet samostatně a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb.

V naší mateřské škole se snažíme respektovat kolečko potřeb pro každého jedince. Vnímat to, co komu vyhovuje, dělá dobře a co konkrétně potřebuje k naplnění pocitu pohody.

Motto: ŠKOLA PLNÁ POHODY – ŠKOLA HROU

  • LÁSKA někomu náležet
  • SVOBODA mít volbu
  • VÝZNAM být důležitý
  • ZÁBAVA prožívat radost

Školní vzdělávací program v Mateřské školy Lány 

SVĚT KOLEM NÁS

Předškolní vzdělávání se uskutečňuje na škole podle vlastního školního vzdělávacího programu, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu. Ve školním vzdělávacím programu sjednocujeme pojetí a zaměření práce na celé škole, která je vedena ve společném duchu – podpoře zdraví dětí.

Sledujeme a naplňujeme cíle:

Rozvíjet a podporovat u dětí, touhu po učení a poznání.

Prohlubování ekologického cítění dětí, založeného na každodenním pozorování dějů v přírodě a života kolem nás.

Osvojování a upevňování morálních hodnot, vzájemné důvěra, tolerance, ohleduplnost.

Naučit děti postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chánícím zdraví. Respektování zdravého způsobu života.

Naším velkým přáním a snahou je, aby děti v naší mateřské škole cítily opravdu v pohodě. Naučily se vše potřebné k životu. Všechno co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole.(Robert Fulghum).Spokojeně prožily pohádkové dny dětství v kolektivu svých vrstevníhů a každý den přivítaly dětským úsměvem.

V jednotlivých třídách pracují učitelky podle individuálních potřeb dětí. Rozpracované tématické bloky - myšlenkové mapy jsou k nahlédnutí v šatnách jednotlivých tříd mateřské školy.

Plánujeme pro děti pestré činnosti obsahující prvky hry a tvořivosti.Třídní vzdělávací program v jednotlivých třídách je tak flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální potřeby dětí.

Školní vzdělávací program je k nahlédnutí ve vestibulu mateřské školy.


Všechno, co opravdu potřebuji znát, se učím v mateřské škole

PŘÁTELSTVÍ
Získávat přátele a udržovat si je vzájemnou důvěrou a péčí.
Naučit se dělit se.

ČESTNOST
Chovat se podle vědomí, co je správné a co je špatné.
Hrát fér. Když někomu ublížím, umět říci promiň.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Učit se hledat řešení každodenních problémů.
Nikomu neubližovat.

SPOLUPRÁCE
Dopracovat se společně ruku v ruce ke společnému cíli.

PRUŽNOST
Osvojit si schopnost změnit plán, pokud je to potřebné.

ZDRAVÝ ROZUM
Naučit se užívat dobrý úsudek.

SMYSL PRO HUMOR
Smát se, být hravý, aniž by se to dotklo někoho jiného.
Radovat se z maličkostí.

ODPOVĚDNOST
Být odpovědný za své činy.
Nebrat si nic, co mi nepatří.
Osvojit si hygienická pravidla pro ochranu nejen svého zdraví.

ORGANIZOVÁNÍ
Plánovat činnost i odpočinek.
Učit se odpočívat, odpoledne si zdřímnout.
Držet věci v pořádku připravené k užití.
Naučit se vracet věci tam, kde jsem je našel.

ZVÍDAVOST
Touha dozvídat se a vědět o světě kolem sebe.

TRPĚLIVOST
Čekat klidně na někoho či na něco.

ÚSILÍ
Snažit se jak to nejvíc jde.

VYTRVALOST
Pokračovat navzdory obtížím, nevzdávat se s prvním neúspěchem.

INICIATIVA
Učit se udělat něco, protože je to třeba udělat.

Žít vyrovnaně, učit se a přemýšlet, každý den trochu malovat a kreslit, zpívat, sportovat, a tím zahnat nudu.

KAŽDÁ TŘÍDA MÁ SVŮJ tŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, KTERÝ VYCHÁZÍ ZE SPOLEČNÉHO ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Třídní vzdělávací program Berušky

Školní rok  2021/2022

TVP:  

PRVNÍ KRŮČKY S BERUŠKOU MARUŠKOU

Třídní vzdělávací program vychází ze Školního vzdělávacího programu Mateřské školy v Lánech – „Svět kolem nás.“

Třída Berušky je složena z nejmladších dětí, proto je třídní vzdělávací program zaměřen především na adaptaci těchto dětí v prostředí mateřské školy. Děti bude tento rok ve třídě provázet beruška Maruška, která děti povede k úspěšnému zvládnutí klíčových kompetencí této věkové kategorie v souladu s RVP PV. Plánované aktivity jsou v souladu s kulturními hodnotami a přírodními podmínkami naší země.

Přirozeným a přiměřeným způsobem budeme děti vést k šetření energií a ochraně životního prostředí. Děti naváží na tradici návštěv a spolupráce s obyvatelkami DPS Lány, ve které budou pokračovat po celou dobu docházky do MŠ.

V rámci minimálního preventivního programu se děti budou postupně seznamovat s pravidly, která jsou důležitá pro naši ochranu. Jedním z hlavních úkolů bude zvládnutí pohybu v rámci silničního provozu. S dalšími důležitými bezpečnostními pravidly se děti budou seznamovat v chodu každodenního života.

V rámci lesních dnů, které probíhají ve všech ročních obdobích, budeme pozorovat vzrostlý Jírovec maďal před Muzeem T.G.M.

Prioritou je vytvoření příjemné, vstřícné a klidné atmosféry, v níž si děti zvyknou na nové prostředí.  Veškeré aktivity vycházejí z přirozené potřeby dětí – HRÁT SI! Hra nás bude provázet po celý den, bude se prolínat veškerými činnostmi a poslouží jako motivující prostředek pro práci s dětmi. TVP třídy Berušky je sestaven tak, aby bylo možné pružně reagovat na skupinové i individuální potřeby dětí.

Naším cílem je vytvořit prostředí plné důvěry a otevřeného jednání nejen s dětmi, ale i s rodiči.

 

 


Třídní vzdělávací program Kytičky

Školní rok 2021/2022

TVP: 

Míček Flíček poznává svoje okolí

Třídní vzdělávací program vychází ze Školního vzdělávacího programu Mateřské školy v Lánech „Objevujeme svět kolem nás“.

Naším maskotem bude Míček Flíček, který nás provázel i v loňském roce.

Jelikož je třída Kytičky složena z dětí ve věku 4-5, bude třídní vzdělávací program zaměřen na prohlubování znalostí a upevňování dovedností.

Míček Flíček je velmi zvídavý a neposedný, proto budeme prostřednictvím her, písní, prožitkového učení prohlubovat znalosti a dovednosti dětí, motivovat je k tomu, aby byly schopné se mezi sebou domluvit, ale zároveň zvládli nekonfliktně odmítnout negativní komunikaci.

I v tomto školním budeme využívat montessori pomůcky, které přirozeně rozvíjí motoriku, kreativitu a osobnost dítěte.

Provedeme děti světem jógy, který je plný zábavy, fantazie, radosti a smíchu. V józe nesoutěžíme. Respektujeme sebe i okolí. Cviky by měly vycházet z toho, co je pro nás přirozené a bezpečné.

Během školního roku se zapojíme do projektů: EVVO, Ekoškolka  a se Sokolem do života.

V rámci lesních dnů budeme během celého roku pozorovat kaštanovou alej v zámeckém parku.

Po celý rok se budeme snažit vytvořit inspirativní prostředí, které obohatí nejen vaše děti, ale i nás.


Třídní vzdělávací program Sovičky a Zajíčci

Školní rok 2021/2022

TVP:

 Třídní vzdělávací program vychází ze školního vzdělávacího programu Mateřské školy v Lánech

„Svět kolem nás “.

Hlavním cílem a záměrem třídního programu s názvem – „ S krtečkem a jeho kamarády za pohádkou“, je rozvoj osobnosti dítěte, podpora tělesného rozvoje a zdraví dětí, osobní spokojenosti a pohody.

Výběrem vhodných činností a aktivit napomáháme k chápání okolního světa a motivujeme k dalšímu poznání a učení. Snažíme se o využití daných schopností u jednotlivých dětí k jejich celkovému rozvoji, a tím se přibližujeme k dosažení cílových kompetencí v jednotlivých oblastech výchovy.

Školním rokem nás bude provázet KRTEČEK a jeho kamarádi.

Krátké pohádkové příběhy upozorní děti na to, že je kolem nás plno zajímavých lidí, zvířátek a rostlin.

Příběhy mají morální podtext, vybízejí k zamyšlení a posouzení chování, aby děti rozlišily, co je správné a co nikoliv. Prohlubují pozitivní náhled na přírodu a motivují k její ochraně, zaměřují se na rozvoj slovní zásoby, působí na jazykový cit dětí.

Vedeme děti ke kamarádství v různé věkové skupině.

V průběhu celého roku u dětí postupně zdokonalíme sebeobsluhu při stolování, oblékání, úklid hraček a podobně. Vhodnými prostředky povedeme děti k vnímání jejich těla a osvojování si základních hygienických pravidel.

U nejstarších dětí se zaměříme na dobrou přípravu předškolních dětí před nástupem do povinné školní docházky (rozvoj čtenářské, před matematické a informační gramotnosti).

          V rámci „lesních dnů“ si najdeme v zámeckém parku mraveniště, které budeme pozorovat v různou roční dobu. Navštívíme Naučné středisko ekologické výchovy ČABÁRNU a záchrannou stanici AVES.

 

         Zapojíme se do cvičení se Sokolem, tančení na Přástkách a Májích, do VV soutěže „Čtení pro celou rodinu“.

         Zaměříme se také na význam chovu domácích a volně žijících zvířat.

 

 

 

 

 

 


Třídní vzdělávací program Sluníčka

Školní rok 2021/2022

TVP: JAK SE VČELÍ MEDVÍDCI CHYSTALI DO ŠKOLY.

 

Třídní vzdělávací program vychází ze Školního vzdělávacího programu Mateřské školy v Lánech – Svět kolem nás. Zohledňuje plán EVVO a preventivní program MŠ Lány.

Třída Sluníčka je třídou převážně předškolních dětí, které budou v září 2022 nastupovat do základní školy, a je doplněna několika mladšími dětmi. Třídní vzdělávací program je zaměřen na prohlubování znalostí, upevňování dovedností, zlepšování všech schopností dětí a přípravu na vstup dětí do základní školy.

Školním rokem děti provedou již známí  kamarádi – Čmelda a Brumda z večerníčků o Včelích medvídcích a jejich příběhy a písničky. Pohádky a písničky jsou vhodně vybrány k daným ročním obdobím a aktuálním tématům, se kterými se děti setkávají.

Čmelda a Brumda jsou velcí mlsouni, proto jim budeme v průběhu roku připravovat různé druhy „medu“ z všelijakých bylin a plodů přírody (podzim – šípkový, bezinkový, zima – včelí med, jaro – pampeliškový, sedmikráskový, léto – meduňkový, lipový).

Během školního roku nás čeká několik akcí, které nás přiblíží vstupu do základní školy: Bramboriáda (spolupráce se školní družinou), škola v přírodě, beseda s rodiči na téma školní zralost, návštěva ZUŠ Nové Strašecí, návštěva v Základní škole, Hop zajíčku do pelíšku (spolupráce se školní družinou), plavecký kurz, návštěva knihovny, setkání s žáky 8.třídy (kteří povedou děti do 1.třídy), poslední školkování a závěrečné rozloučení se školkou.

Během školního roku se zapojíme do projektů: EVVO, Ekoškolka, Metoda dobrého startu, Se Sokolem do života, Medvídek Nivea.

V rámci lesních dnů budeme pozorovat šípkový keř za kasárny.