Školní vzdělávací program, Třídní vzdělávací programy


Zaměření školy

Posláním naší mateřské školy je rozvíjet samostatně a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb.

V naší mateřské škole se snažíme respektovat kolečko potřeb pro každého jedince. Vnímat to, co komu vyhovuje, dělá dobře a co konkrétně potřebuje k naplnění pocitu pohody.

Motto: ŠKOLA PLNÁ POHODY – ŠKOLA HROU

  • LÁSKA někomu náležet
  • SVOBODA mít volbu
  • VÝZNAM být důležitý
  • ZÁBAVA prožívat radost

Školní vzdělávací program v Mateřské školy Lány 

SVĚT KOLEM NÁS

Předškolní vzdělávání se uskutečňuje na škole podle vlastního školního vzdělávacího programu, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu. Ve školním vzdělávacím programu sjednocujeme pojetí a zaměření práce na celé škole, která je vedena ve společném duchu – podpoře zdraví dětí.

Sledujeme a naplňujeme cíle:

Rozvíjet a podporovat u dětí, touhu po učení a poznání.

Prohlubování ekologického cítění dětí, založeného na každodenním pozorování dějů v přírodě a života kolem nás.

Osvojování a upevňování morálních hodnot, vzájemné důvěra, tolerance, ohleduplnost.

Naučit děti postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chánícím zdraví. Respektování zdravého způsobu života.

Naším velkým přáním a snahou je, aby děti v naší mateřské škole cítily opravdu v pohodě. Naučily se vše potřebné k životu. Všechno co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole.(Robert Fulghum).Spokojeně prožily pohádkové dny dětství v kolektivu svých vrstevníhů a každý den přivítaly dětským úsměvem.

V jednotlivých třídách pracují učitelky podle individuálních potřeb dětí. Rozpracované tématické bloky - myšlenkové mapy jsou k nahlédnutí v šatnách jednotlivých tříd mateřské školy.

Plánujeme pro děti pestré činnosti obsahující prvky hry a tvořivosti.Třídní vzdělávací program v jednotlivých třídách je tak flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální potřeby dětí.

Školní vzdělávací program je k nahlédnutí ve vestibulu mateřské školy.


Všechno, co opravdu potřebuji znát, se učím v mateřské škole

PŘÁTELSTVÍ
Získávat přátele a udržovat si je vzájemnou důvěrou a péčí.
Naučit se dělit se.

ČESTNOST
Chovat se podle vědomí, co je správné a co je špatné.
Hrát fér. Když někomu ublížím, umět říci promiň.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Učit se hledat řešení každodenních problémů.
Nikomu neubližovat.

SPOLUPRÁCE
Dopracovat se společně ruku v ruce ke společnému cíli.

PRUŽNOST
Osvojit si schopnost změnit plán, pokud je to potřebné.

ZDRAVÝ ROZUM
Naučit se užívat dobrý úsudek.

SMYSL PRO HUMOR
Smát se, být hravý, aniž by se to dotklo někoho jiného.
Radovat se z maličkostí.

ODPOVĚDNOST
Být odpovědný za své činy.
Nebrat si nic, co mi nepatří.
Osvojit si hygienická pravidla pro ochranu nejen svého zdraví.

ORGANIZOVÁNÍ
Plánovat činnost i odpočinek.
Učit se odpočívat, odpoledne si zdřímnout.
Držet věci v pořádku připravené k užití.
Naučit se vracet věci tam, kde jsem je našel.

ZVÍDAVOST
Touha dozvídat se a vědět o světě kolem sebe.

TRPĚLIVOST
Čekat klidně na někoho či na něco.

ÚSILÍ
Snažit se jak to nejvíc jde.

VYTRVALOST
Pokračovat navzdory obtížím, nevzdávat se s prvním neúspěchem.

INICIATIVA
Učit se udělat něco, protože je to třeba udělat.

Žít vyrovnaně, učit se a přemýšlet, každý den trochu malovat a kreslit, zpívat, sportovat, a tím zahnat nudu.

KAŽDÁ TŘÍDA MÁ SVŮJ tŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, KTERÝ VYCHÁZÍ ZE SPOLEČNÉHO ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Třídní vzdělávací program Berušky

Školní rok  2022/2023

TVP:  BERUŠČIN TRADIČNÍ ROK

Třídní vzdělávací program ve třídě Berušky je zaměřen především na pozvolnou adaptaci nejmladších dětí na mateřskou školu a její chod. Přechod dětí od rodičů do školního zařízení vnímáme jako velmi citlivý bod v životě dětí i rodičů, proto se pokusíme o co možná nejhladší start v této nové kapitole.

Budeme velmi rády, když se nám podaří nastolit partnerskou komunikaci s dětmi, ale také s jejich rodiči. Otevřená a vzájemná komunikace přispěje k hladké adaptaci, ale i k příjemnému pobytu dětí po celou dobu jejich docházky do MŠ.

S adaptací a uchopením celého, nejen školního, roku nám pomůže publikace „Tradiční český rok“ s ilustracemi Josefa Lady. Děti se hravou cestou seznámí s ročním cyklem, charakteristickými znaky jednotlivých ročních období, ale i významnými událostmi celého roku. Nedílnou součástí TVP budou také „ladovské hodnoty“, ke kterým budeme děti vést – ohleduplnost k lidem i zvířatům, k přírodě i k sobě samému.

V prvních měsících se zaměříme především na uchopení základů hygieny, stolování a sebeobsluhy v mateřské škole. V průběhu roku si zkusíme skupinovou i individuální práci, seznámíme se s interaktivní tabulí, budeme postupně naplňovat kompetence dle RVP PV, budeme hodně zpívat a především si budeme hodně hrát. Protože „škola hrou“ není jen fráze J. V rámci pobytů venku nám bude nejdříve útočištěm zahrada MŠ a postupně se vydáme i za hranice školky s naší pomůckou – plyšovým hadem.

Součástí TVP jsou i další dlouhodobé projekty MŠ Lány, které vhodně a plynule propojíme s výše uvedeným. Samozřejmostí budou i Lesní dny, při kterých budeme pozorovat vrbu v zámeckém parku ve všech čtyřech ročních obdobích. Naší pozornosti neunikne ani samotný rybník a život kolem něj. A kdo ví, třeba se nám ukáže i Ladův vodník. Tělíčka protáhneme spolu s projektem Se Sokolem do života. K cvičení využijeme třídu, školní zahradu, hřiště za sokolovnou i samotnou sokolovnu. Nezapomeneme ani na preventivní program, v jehož rámci se budeme v první řadě snažit o bezpečný pohyb v silničním provozu.

Celý TVP je sestaven v souladu s RVP PV i ŠVP MŠ Lány – Svět kolem nás.

 

 


Třídní vzdělávací program Kytičky

Školní rok 2022/2023

TVP: Beruška Maruška a brouk Pytlík

Třídní vzdělávací program vychází ze Školního vzdělávacího programu Mateřské školy v Lánech – „Svět kolem nás.“

Cílem naší práce je seznámit děti se základními pravidly společenského chování, vytvořit přátelské prostředí a pozitivní atmosféru v kolektivu dětí v MŠ. Děti bude tento rok ve třídě provázet opět maňásek berušky Marušky. Letos k ní ale přibyde brouk Pytlík. Je to takový malý nemotora, popleta a nešika. Bude tedy moc potřebovat pomoc jak od berušky Marušky, tak i od dětí.

Přirozeným a přiměřeným způsobem budeme děti vést k šetření energií a ochraně životního prostředí. Děti naváží na tradici návštěv a spolupráce s obyvatelkami DPS Lány, ve které budou pokračovat po celou dobu docházky do MŠ.

V rámci lesních dnů, které probíhají ve všech ročních obdobích, budeme pozorovat Židovský rybník.

Prioritou je vytvoření příjemné, vstřícné a klidné atmosféry, v níž si děti zvyknou na nové prostředí.  Veškeré aktivity vycházejí z přirozené potřeby dětí – HRÁT SI! Hra nás bude provázet po celý den, bude se prolínat veškerými činnostmi a poslouží jako motivující prostředek pro práci s dětmi. TVP třídy Kytičky je sestaven tak, aby bylo možné pružně reagovat na skupinové i individuální potřeby dětí.

Naším cílem je vytvořit prostředí plné důvěry a otevřeného jednání nejen s dětmi, ale i s rodiči.

                                  


Třídní vzdělávací program Sovičky a Zajíčci

Školní rok 2022/2023

TVP: „Poznáváme svět s Človíčkem“

           Třídní vzdělávací program vychází ze školního vzdělávacího programu Mateřské školy v Lánech -  „Svět kolem nás “.

          Hlavní postavou programu je malý Človíček, který se narodil a žije v lese a jeho maminka je planeta Země a tatínek Slunce.

          Človíček ví, že je součástí přírody. Žije v sepětí s ní a jejími cykly a cítí se v bezpečí a milovaný, protože všechno kolem něj je jeho maminka, která se o něj stará a dává mu vše, co potřebuje. Tatínek Slunce je také pořád s ním, chrání ho a vede na jeho cestě životem. Človíček žije v důvěře a lásce, váží si života ve všech jeho formách a s radostí poznává svět kolem sebe. Svoji maminku přírodu cítí a vnímá v každé květině, stromu i zvířeti, proto o ni přirozeně pečuje a žije v rovnováze a harmonii se svým okolím.

Človíček přichází za dětmi do školky a ožívá v jejich srdcích jako kamarád, který je provází po celý rok a učí je vztahu k sobě samým, k přírodě, ostatním lidem a celé planetě Zemi.  

  • Seznamuje děti se svou milovanou maminkou přírodou.
  • Učí je o přírodních zákonitostech, ukazuje jim, jak vše v přírodě funguje, poodkrývá jim tajemství světa rostlin, zvířat, vod a oceánů.
  • Ukazuje dětem, jak se cítí, jak vnímá, myslí a jedná z vědomí sounáležitosti se vším stvořeným a také z vědomí zodpovědnosti za to, jak prožívá sám sebe a jak utváří svůj život. 
  • Prožívá s nimi jejich každodenní dobrodružství. 
  • Je pro děti kamarádem, kterému důvěřují a sdílí s ním své zážitky i emoce, starají se o něj a vytváří si k němu láskyplné pouto. 
  • Učí je, že se můžeme cítit milovaní a v bezpečí a že můžeme vytvářet svět založený na lásce, úctě k životu a respektu ke všem živým bytostem, ve kterém mají hodnoty jako laskavost, soucit, přátelství, rodina, mír a vzájemné spolupráce.   

Program má podobu spirály, na které je umístěno 12 tematických kamínků. V každém z nich děti objevují, prozkoumávají a prožívají vždy jedno konkrétní téma putování s Človíčkem. V rámci „lesních dnů“ si najdeme v zámeckém parku strom, který budeme pozorovat v různou roční dobu. Navštívíme Naučné středisko ekologické výchovy ČABÁRNU a záchrannou stanici AVES.

         Zapojíme se do cvičení se Sokolem, tančení na Přástkách a Májích, do VV soutěží. Starší děti absolvují Metodu dobrého startu, mladší děti si procvičí logopedickou prevenci.

                                      

 

 

 

 

 

 


Třídní vzdělávací program Sluníčka

Školní rok 2022/2023

       TVP: Míček Flíček si otevírá cestu do školy             

            Třídní vzdělávací program vychází ze Školního vzdělávacího programu Mateřské školy v Lánech – Svět kolem nás.

 Budeme vycházet z knihy „Dívej se, tvoř a povídej“. Hlavním mottem tohoto vzdělávacího programu je „Neotvírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít správný klíč, aby si je otevřely samy.“ Maskotem třídy nadále zůstává míček Flíček, který s námi putuje již od třídy Berušek.

Naším cílem bude, aby se děti prostřednictvím hry naučily vyjadřovat svůj vlastní postoj a city. Rozvíjela se u nich tolerance a ochota pomoci.

Využitím artefiletiky povedeme děti k získávání postojů na základě vlastního prožitku, budeme je podporovat ve zvídavosti a touze po poznání.

K dosažení plnění TVP budeme využívat denní pohybové hry, zdravotní cvičení, jógu, zpěv a instrumentální činnosti, kreslení, malování, modelování a další výtvarné a pracovní činnosti, četbu, vyprávění, dramatizaci, poslech, samostatný mluvní projev dětí, experimentování, strukturované úkoly, celkově využívat formy prožitkového učení a montessori pomůcky. Budeme ve třídě vytvářet motivující prostředí pro úspěšný rozvoj dětí.

Třída Sluníčka je třídou převážně předškolních dětí, které budou v září 2023 nastupovat do základní školy a je doplněna několika mladšími dětmi. Třídní vzdělávací program je zaměřen na prohlubování znalostí, upevňování dovedností, zlepšování všech schopností dětí a přípravu na vstup dětí do základní školy.

V rámci lesních dnů, které probíhají ve všech ročních obdobích, budeme pozorovat lípu zasazenou lánskými dětmi v zámeckém parku.