Školní vzdělávací program


Zaměření školy

Posláním naší mateřské školy je rozvíjet samostatně a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb.

V naší mateřské škole se snažíme respektovat kolečko potřeb pro každého jedince. Vnímat to, co komu vyhovuje, dělá dobře a co konkrétně potřebuje k naplnění pocitu pohody.

Motto: ŠKOLA PLNÁ POHODY – ŠKOLA HROU

  • LÁSKA někomu náležet
  • SVOBODA mít volbu
  • VÝZNAM být důležitý
  • ZÁBAVA prožívat radost

Školní vzdělávací program v Mateřské školy Lány - OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

Předškolní vzdělávání se uskutečňuje na škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. Ve školním vzdělávacím programu sjednocujeme pojetí a zaměření práce na celé škole, která je vedena ve společném duchu – podpoře zdraví dětí.

Sledujeme a naplňujeme cíle:

Rozvíjet a podporovat u dětí, touhu po učení a poznání.

Prohlubování ekologického cítění dětí, založeného na každodenním pozorování dějů v přírodě a života kolem nás.

Osvojování a upevňování morálních hodnot, vzájemné důvěra, tolerance, ohleduplnost.

Naučit děti postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chánícím zdraví. Respektování zdravého způsobu života.

Naším velkým přáním a snahou je, aby děti v naší mateřské škole cítily opravdu v pohodě. Naučily se vše potřebné k životu. Všechno co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole.(Robert Fulghum).Spokojeně prožily pohádkové dny dětství v kolektivu svých vrstevníhů a každý den přivítaly dětským úsměvem.

V jednotlivých třídách pracují učitelky podle individuálních potřeb dětí. Rozpracované tématické bloky - myšlenkové mapy jsou k nahlédnutí v šatnách jednotlivých tříd mateřské školy.

Plánujeme pro děti pestré činnosti obsahující prvky hry a tvořivosti.Třídní vzdělávací program v jednotlivých třídách je tak flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální potřeby dětí.

Školní vzdělávací program je k nahlédnutí ve vestibulu mateřské školy.


Třídní vzdělávací program Berušky

Školní rok  2019/2020

TVP:  ROK S PÍSNIČKOU

Třídní vzdělávací program vychází ze Školního vzdělávacího programu Mateřské školy v Lánech – Objevujeme svět kolem nás. Zohledňuje plán EVVO a preventivní program MŠ Lány.

Třída Berušky je složena z nejmladších dětí, proto je třídní vzdělávací program zaměřen především  na adaptaci těchto dětí v prostředí mateřské školy.

Třídu nejmladších dětí provedou školním rokem převážně lidové písničky a dětská říkadla. Písničky a říkanky jsou vhodně vybrány k daným ročním obdobím a aktuálním tématům, se kterými se děti setkávají doma, ve školce i v přírodě. Plán je rozdělen na čtyři části podle ročních období – podzim, zima, jaro a léto. Hlavním cílem je adaptace dětí na prostředí mateřské školy, pedagogy a kamarády.

V rámci lesních dnů budou děti ze třídy Berušek pozorovat kaštany u Muzea TGM.

Hlavní cíle TVP: Hlavním cílem je adaptace dětí na prostředí mateřské školy, pedagogy a kamarády. Děti si v průběhu roku osvojí základy sebeobsluhy a získají důležité návyky z osobní hygieny a péči o své tělo. Čištění zoubků a péči o ně budou zařazeny až v druhém pololetí. Budeme pracovat na postupném pochopení a zapojení se do denního režimu v MŠ. Důležité bude rozvíjet schopnost  spolupráce mezi dětmi, také umění přijmout kolektiv a být do něho přijat. Ve výchovně vzdělávacích činnostech se zaměříme na rozvoj všech smyslů, rozvoj hrubé i jemné motoriky a rozvoj schopnosti učení.  Povedeme děti k osobní samostatnosti a k pochopení základních hodnot.


Třídní vzdělávací program Kytičky

Školní rok 2019/2020

TVP: Učíme se s vodníkem Toníkem

 

Třídní vzdělávací program vychází ze Školního vzdělávacího programu Mateřské školy v Lánech „Objevujeme svět kolem nás“, který se skládá ze čtyř cyklů. Cykly jsou rozděleny podle ročních období. Priorita celého ŠVP pak spočívá v environmentálních postojích, v lásce k místu, kde dítě žije, v pochopení a přijmutí sebe sama a života na Zemi a v postojích, které spočívají v úctě ke zdraví a v praktických dovednostech chránících zdraví.

Třídu Kytičky navštěvují děti ve věku 3-5 let.

Základním motivem a spojovacím prvkem celého programu je vodník Toník, který nás provázel už loňským školním rokem.

Program je zaměřený na seznámení se základními pravidly společenského chování, vytváření přátelského prostředí a pozitivní atmosféry v kolektivu dětí v MŠ.

Délku jednotlivých celků stanovujeme orientačně, abychom mohli pružně reagovat na zájem dětí a změny kolem nás.
TVP je dále rozpracován do měsíčních bloků, které zajistí dostatečný čas na zafixování a zautomatizování vzdělávacích aktivit.

Povedeme děti prosociálním směrem tak, aby byly schopny se mezi sebou domluvit podle pravidel slušného chování a zároveň uměly odmítnout negativní komunikaci přiměřenou formou.

Do programů budou průběžně zařazovány pohybové hry, zdravotní cvičení, relaxační metody, zpěv a instrumentální činnosti s pohybovou průpravou, kreslení, malování, modelování a další výtvarné a pracovní činnosti, aktivity k rozvoji řečových schopností, matematických a motorických dovedností, experimentování atd.

Plánované aktivity jsou v souladu s kulturními hodnotami a přírodními podmínkami naší země. Přirozeným a přiměřeným způsobem budeme děti vést k šetření energií a ochraně životního prostředí.

Lesní dny budeme letos prožívat s naším maskotem u Židovského rybníka.

     Nadále budeme pokračovat ve spolupráci s obyvateli DPS Lány.

   Po celý rok se budeme snažit vytvořit prostředí plné důvěry a otevřeného jednání nejen s dětmi, ale i s rodiči.


Třídní vzdělávací program Sovičky a Zajíčci

Školní rok 2019/2020

TVP: „ Veselý rok s pohádkami“

         Třídní vzdělávací program vychází ze školního vzdělávacího programu Mateřské školy v Lánech - „Objevujeme svět kolem nás “.

Hlavním cílem a záměrem třídního programu s názvem – „ Veselý rok s pohádkami“, je rozvoj osobnosti dítěte, podpora tělesného rozvoje a zdraví dětí, osobní spokojenosti a pohody. Výběrem vhodných činností a aktivit napomáháme k chápání okolního světa a motivujeme k dalšímu poznání a učení. Snažíme se o využití daných schopností u jednotlivých dětí k jejich celkovému rozvoji, a tím se přibližujeme k dosažení cílových kompetencí v jednotlivých oblastech výchovy.

Krátké pohádky upozorní děti na to, že je kolem nás plno zajímavých lidí, zvířátek a rostlin.

Pohádky mají morální podtext, vybízejí k zamyšlení a posouzení chování, aby děti rozlišily, co je správné a co nikoliv. Prohlubují i pozitivní náhled na přírodu a motivují k její ochraně, zaměřují se na rozvoj slovní zásoby, působí na jazykový cit dětí a nenásilně upozorňují na krásu a poetičnost naší řeči. Pohádky lze využít i k vtipné dramatizaci textu…

Povedeme děti ke kamarádství v různé věkové skupině.

V průběhu celého roku u dětí postupně zdokonalíme sebeobsluhu při stolování, oblékání, úklid hraček a podobně. Vhodnými prostředky povedeme děti k vnímání jejich těla a osvojování si základních hygienických pravidel.

U nejstarších dětí se zaměříme na dobrou přípravu předškolních dětí před nástupem do povinné školní docházky (rozvoj čtenářské, před matematické a informační gramotnosti).

V rámci „lesních dnů“ si najdeme v blízkém okolí strom, který budeme pozorovat v různou roční dobu. Navštívíme Naučné středisko ekologické výchovy ČABÁRNU a záchrannou stanici AVES.

Zaměříme se také na význam chovu domácích a volně žijících zvířat.

(spolupráce s pí Norkovou – přímé zapojení dětí do činností, jízda na ponících, výpravy do lesa za divočákem Bertou, k rybníkům Pánovka a Křišťál, do zámeckého parku…).

     


Třídní vzdělávací program Sluníčka

Školní rok 2019/2020

TVP:  Krtek se těší do školy“

 

Tak jako v minulých dvou letech nás naposledy celým školním rokem bude provázet náš maskot „Krtek“. Tentokrát se ale s krtkem budeme připravovat na vstup do základní školy. Budeme se snažit projít ve školním roce všechna roční období, procvičit si svoje vlastní jméno a adresu, názvy zvířat, rostlin, částí lidského těla. Průběžně budeme zařazovat do našich činností také různé sluchové a rozumové hry, které jsou pro budoucího školáka velice důležité. Procvičíme si také svoji ruku proto, aby pro nás psaní nebylo náročné. Pro správné zvládnutí čtení si také procvičíme rytmus pomocí písniček a hudebních nástrojů. Dokonce se seznámíme i s některými písmenky, abychom se už jako budoucí školáci uměli podepsat. Důležité budou i číslice a možnosti spočítat určité množství a využít ho k dalším hrám. Navštívíme základní školu, abychom částečně věděli, co nás čeká, podíváme se do knihovny a do umělecké školy, kde si vyzkoušíme různé umělecké činnosti. Budeme se snažit tolerovat druhého, umět mu pomoci a také ve společných činnostech s ním spolupracovat. Po celý rok nás budou provázet loňské a i nové montessori pomůcky, které nám budou velkou pomocí při naší přípravě na školu.

Na konci roku se všichni společně rozloučíme a už se budeme těšit po prázdninách, až zasedneme v lavicích základní školy.

 


Všechno, co opravdu potřebuji znát, se učím v mateřské škole

PŘÁTELSTVÍ
Získávat přátele a udržovat si je vzájemnou důvěrou a péčí.
Naučit se dělit se.

ČESTNOST
Chovat se podle vědomí, co je správné a co je špatné.
Hrát fér. Když někomu ublížím, umět říci promiň.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Učit se hledat řešení každodenních problémů.
Nikomu neubližovat.

SPOLUPRÁCE
Dopracovat se společně ruku v ruce ke společnému cíli.

PRUŽNOST
Osvojit si schopnost změnit plán, pokud je to potřebné.

ZDRAVÝ ROZUM
Naučit se užívat dobrý úsudek.

SMYSL PRO HUMOR
Smát se, být hravý, aniž by se to dotklo někoho jiného.
Radovat se z maličkostí.

ODPOVĚDNOST
Být odpovědný za své činy.
Nebrat si nic, co mi nepatří.
Osvojit si hygienická pravidla pro ochranu nejen svého zdraví.

ORGANIZOVÁNÍ
Plánovat činnost i odpočinek.
Učit se odpočívat, odpoledne si zdřímnout.
Držet věci v pořádku připravené k užití.
Naučit se vracet věci tam, kde jsem je našel.

ZVÍDAVOST
Touha dozvídat se a vědět o světě kolem sebe.

TRPĚLIVOST
Čekat klidně na někoho či na něco.

ÚSILÍ
Snažit se jak to nejvíc jde.

VYTRVALOST
Pokračovat navzdory obtížím, nevzdávat se s prvním neúspěchem.

INICIATIVA
Učit se udělat něco, protože je to třeba udělat.

Žít vyrovnaně, učit se a přemýšlet, každý den trochu malovat a kreslit, zpívat, sportovat, a tím zahnat nudu.